دکتر مسعود کثیری

پزشک عمومی


اسناد3


ردیف

کلید واژه

شماره ردیف

(شماره سند)

عنوان سند

تعداد صفحات

201

امراض

290004151

تقاضاي تعيين پزشك جهت مبارزه با بيماريهاي واگيردار اردستان 1315 ش.

7

202

امراض

290004383

منع صدور تذكره براي حج به دليل شيوع امراض مسري در عراق 1310 ش.

9

203

امراض

290004529

گزارش باطاليون مستقل تبريز در مورد وضعيت ژاندارمري آذربايجان 1333ق.

5

204

امراض

290004559

صورت اقلام مورد نياز اداره صحيه طارم سفلي/سرخس 1313ش.

9

205

امراض

290004700

شيوع مالاريا در دزداب و تقاضاي اعزام پزشك 1304 ش.

7

206

امراض

290004701

شيوع آبله در نائين 1322 ش.

2

207

امراض

290004703

ايجاد قرنطينه در اهواز بعلت شيوع وبا در خرمشهر 1302 ش.

4

208

امراض

290004704

شيوع مالاريا در تركمن صحرا 14-1313ش

15

209

امراض

290004705

وجود امراض مقاربتي و مالاريا در آبادان 1313 ش.

2

210

امراض

290004706

گزارش آبله كوبي در بندر لنگه و مضافات 1314 ش.

5

211

وزارت بهداري

297005301

بخشنامه: انتصاب دكتر محمد خان شيخ (احياء الملك) به سمت كفالت صحيه كل مملكتي و كناره گيري دكتر اعلم از سمت فوق با توجه به تصميم مجلس شوراي ملي 1304 ش.

1

212

وزارت بهداري

297003823

درخواست تخليه مدرسه حقوق و واگذاري مكان آن به صحيه كل مملكت 1030 ش.

2

213

وزارت بهداري

297000413

انتصاب دكتر هدايت به رياست بهداري آموزشگاههاي كشور به جهت تبديل عنوان اداره بهداري آموزشگاههاي مركز به بهداري آموزشگاهها 1334 ش.

2

214

بهداشتي

250000461

اطلاعيه سازمان دفاع غيرنظامي (كمكهاي بهداشتي و حفاظتي صنايع و جلوگيري از حريق و ...) مهاباد در سال 1347 ش.

17

215

بهداشتي

250000186

اعلاميههاي بهداشتي، انجام بيمه توسط شركت سهامي بيمه ايران درخواست ممانعت از استحمام مردم در حوضهاي مساجد 1345 ش.

23

216

بهداشتي

240022489

رونوشت بخشنامههاي وظايف اطباء آبلهكوبي و تعليمات صادره جهت نظارت در اين زمينه 1305 ش.

3

217

بهداشتي

240021561

دعوت انجمن امور جهاني هند از ايران جهت اعزام چهار نفر عضو ناظر به انجمن 1325 ش.

3

218

بهداشتي

240019857

بخشنامه وزارتي در خصوص وصول عوايد شهرداري، دخانيات دامپزشكي، اوزان و مقادير و استعمال عناوين و القاب 1314 ش.

30

219

وزارت بهداري

297014141

لزوم ارسال آمار مدرسه قابلگي توسط اداره بهداشت كل كشور 1315 ش.

5

220

وزارت بهداري

297006831

تقاضاي اعزام پزشك سپاهي بهداشت جهت مداواي محصلين دانشسراي بزرگ مرز نشينان ايران در بندر عباس 1351 ش.

4

221

وزارت بهداري

297006784

بخشنامه در خصوص لزوم آبله كوبي شاگردان مدارس قبل از تعطيل شدن پستهاي آبله كوبي 1335 ق.

4

222

وزارت بهداري

297006580

بخشنامه: ارسال رونوشت تصويبنامه هيئت وزيران در مورد استخدام پزشكياران 1328 ش.

4

223

وزارت بهداري

297005590

تصويبنامه دعوت از سه نفر دانشمندان فرانسوي توسط وزارت بهداري جهت بازديد از بنگاه پاستور ايران1325 ش.

2

224

مدرسه طب

297020329

اعطاء جوایز به محصلین رتبه اول و دوم مدارس عالیه از جمله مدرسه طب و دواسازی/مدرسه حقوق/دارالمعلمین 1307 ش.

13

225

مدرسه طب

297020358

بریده روزنامه کرسپوندلش هاواس و لاپرس چاپ پاریس راجع به افتتاح تالار تشریح مدرسه عالی طب 1313 ش.

2

226

مدرسه طب

297020323

امورر مدرسه عالی طب شامل ساعات تدریس معلمین و پرداخت حق التدریس آنان/خرید لوازم مورد نیاز مدرسه و... 1308 ش.

50

227

مدرسه طب

297020361

گزارش مدرسه عالی طب در خصوص انتصاب معلمین با تعیین حقوق/درخواست پذیرش و ثبت نام محصلین 1307 ش.

18

228

امراض

291001909

گزارش عمليات يكساله اداره بهداري اصفهان (صورت امراض مسري و غير مسري 16-1315 ش)

7

229

امراض

240001574

گزارش شیوع مرض کلرار در آمل 1295 ش.

2

230

امراض

291002077

آگهي شهرداري اصفهان در مورد جلوگيري از مرض تيفوئيد 1316 ش.

4

231

امراض

291002072

بخشنامه وزارت داخله مبني بر جلوگيري از آلوده شدن آبهاي جاري به منظور پيشگيري از امراض 1316 ش.

6

232

امراض

291002051

شيوع امراض ريوي در بين اطفال بدليل سوء عمليات اشخاصي شياد معروف به دانه كن. (1316ش ملاير)

5

233

امراض

291002011

تلفات دام و شيوع بيماري حصبه در نجف آباد 1322 ش.

5

234

امراض

291002008

درخواست اهالي قراء اصفهان مبني بر تأسيس بيمارستان و دبستان 1324 ش.

9

235

امراض

291001968

شيوع حصبه و ديگر امراض در نجف آباد و عدم مساعدت اول به صحيه در مداواي بيماران 1315 ش.

15

236

امراض

291001913

رسيدگي به امور بهداشتي و درماني نجف آباد (اعزام پزشك- آبله كوبي- صورت امراض مسري و غير مسري)

15

237

امراض

291001945

اعزام پزشك به كرون و رسيدگي به بهداشت و معالجه بيماران 1324 ش.

5

238

امراض

291001959

اعلان مربوط به انجام واكسيناسيون حصبه همه روزه در شفاخانه خورشيد اصفهان 1311 ش

1

239

امراض

291001720

اعزام پزشك به شهرضا جهت جلوگيري از شيوع امراض مسري در منطقه 1306 ش.

5

240

امراض

291001749

وضعيت بهداشتي دامها و كشتارگاه 1321 ش.

13

241

امراض

291001469

شيوع بيماريهاي واگير و درخواست اعزام پزشك 1313 ش

10

242

امراض

291001898

اعلاميه اداره بهداري در مورد پيشگيري و درمان بيماريهاي مسري

2

243

امراض

291000207

لزوم اعزام پزشك و ارسال دارو به شهر بابك جهت جلوگيري از شيوع بيماري

5

244

امراض

291001153

شيوع بيماري مالاريا و تقاضاي ارسال پزشك و دارو به بخشهاي حومه اصفهان 1319 ش

8

245

امراض

290008307

اعزام مامور به قم جهت دفع امراض گوسفندان 1311 ش

3

246

امراض

291000209

تشكيلات بهداري اصفهان 1317 ش

4

247

امراض

291000210

لزوم توجه به موضوع تلقيح و درمان دامهاي بيمار نجف آباد 1324 ش

6

248

امراض

291000239

شيوع تب در ابرقو 1325 ش

2

249

امراض

291000392

صورت جلسه شوراي صحي اصفهان در مورد مبارزه با امراض زهرويه تنظيفات شهري 1314 ش

11

250

امراض

291000393

گزارش ماهانه بيمارستان امراض زهروي و پلي كلينك عمومي اصفهان در مورد انواع بيماريها و آمار مبتلايان 1315 ش

10

251

امراض

291000583

شيوع بيماري سرخجه در اردستان 1322 ش.

6

252

امراض

291001406

جلوگيري از ورود زائران عتبات عاليات عراق بخاطر شيوع بيماري وبا در بصره 1310 ش.

4

253

امراض

290008229

جلوگيري از شيوع آبله در كاشان و توابع 1308 ش.

25

254

امراض

291001109

بخشنامه كدخدايان در مورد لزوم ارسال گزارشات ماهانه در مورد آمار متوفيات و شيوع امراض مسري، نظافت محل و .. 1318 ش..

9

255

بهداشتی

291002497

صدور امتیاز مجله بهداشتی 1321 ش.

2

256

بهداشتی

291001960

گزارشات صحی و آبله کوبی در توابع اصفهان به همراه سواد تشکیلات شفاخانه خورشید

18

257

بهداشتی

291002915

رسیدگی به امور پزشکی (اعزام پزشک و نماینده، تقاضای مساعدت با مامورین بهداری، تامین بهداشت، انجام وظیفه پزشکان سیار دعوتنامه، ارسال صفحاتی از دفترچه ماهیانه بهداشت و رعایت ... 1310 ش.

10

258

بهداشتی

291002923

وضعیت بهداشتی درمانی و امور پرسنلی پزشکان در نجف آباد 1312 ش

15

259

بهداشتي

291003064

رسیدگی به امور بهداری (صورت جلسه شورای بهداری و تامین بهداشت همگانی و مبازره با بیماریها، آئین نامه وظایف بهدارها) (19- 1312 ش اصفهان)

12

260

بهداشتی

291003284

وضعیت بهداشتی کارخانه ها و اعزام پزشک و نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی 1310 ش.

15

261

بهداشتي

291003654

تشکیل جلسه در مورد جواز دفن اموات، گزارش رئیس صحیه متحدالمال در مورد نظافت حجاری آب و بهداشت محیط، صورت اسامی و امور حقوقی و استخدامی پزشکان، اعزام آبله کوب به قراء.

10

262

بهداشتي

291020091

گزارشهاي طبيب صحيه به مدارس قزوين راجع به وضعيت بهداشتي مدارس آنجا 1307 ش

4

263

دارو

297020560

تقاضای صدور اجازه نامه دندانسازی و دوافروشی و تقاضای اتباع فرانسوی در این زمینه

5

264

دارو

297020573

تقاضای صدور جواز طبابت و دوافروشی در تهران و شهرستانها 1300 ش.

13

265

دارو

297020604

اجازه نامه افتتاح دواخانه پاستور در تهران 1337 ق.

4

266

دارو

297020581

تقاضای صدور اجازه نامه دوافروشی و دندانسازی و اعلان اداره معارف گیلان در مورد اجرای قانون طبابت و نظامنامه دوافروشی

7

267

دارو

297020093

تقاضا از وزیر مختار ایران در پاریس راجع به انتخاب یک شخص داروساز جهت تعلیم داروسازی در مدرسه دارالفنون 1334 ش.

6

268

دارو

297020097

شکایت عطاران زنجان به مجلس شورای ملی راجع به ممنوعیت آنها از داروفروشی 1321 ش.

3

269

دارو

297020105

صورت اسامی پزشکان امراض داخلی بیمه کارمندان و فرهنگیان و داروخانه های طرف قرارداد بیمه فرهنگیان.

14

270

دارو

297020137

مقاله دکتر ادیب استاد دانشکده دارو شناسی اصفهان راجع به وضع دارویی ایران 1335 ش.

19

271

دارو

295002926

یادداشتهای ناصرالدین شاه در مورد بیمارستان عطاری های شهر، دستگیری قاتلین، نظم اردو و بازار، سپر مرصع جهت خواجه ها و تعمیر اسباب آبدارخانه. 1287 ق.

2

272

دارو

295002532

ارسال داروی تهیه شده جهت ناصرالدین شاه و اعلام سلامتی ولیعهد. 1289 ق.

2

273

دارو

295003550

گزارش حسینعلی طبیب و میرزا مسیح در مورد فهرست اسامی بیماران، نوع بیماری، داروهای تجویز شده جهت افراد نظامی و خادمین همراه اردوی شاه. 1284 ق.

4

274

دارو

296010380

پاکت نامه اداره مرکزی دواخانه های نظامی دولت علیه ایران.

3

275

دارو

297019140

درخواست از سفارت ایران در آلمان راجع به ارسال اطلاعات درباره مقررات و تشکیلات طبی و دندانسازی و قابلگی آنجا. 1315 ش.

4

276

دارو

297019954

تقاضای صدور اجازه نامه رسمی داروسازی جهت صد نفر از اهالی قم به ضمیمه تصدیقهای تنی چند از اطباء در این زمینه 1310 ش.

5

277

پزشكان

297004845

بخشنامه صورت تقسيم موسسات معارفي بين اطباء. 1313 ش.

2

278

پزشكان

297004876

آئين نامه مزاياي مشمولين قانون خدمتگزاري پزشكان. 1337 ش.

5

279

پزشكان

297004893

آئين نامه مزاياي مشمولين قانون خدمتگزاري پزشكان. 1337 ش.

3

280

پزشكان

297006422

تقاضاي رضا طبيبزاده عبدي مبني بر تجديد اجازه طبابت مشاراليه در همدان. 1308 ش.

2

281

پزشكان

297007283

تقاضاي دكتر چهرازي مبني بر صدور اجازه چاپ كتاب پزشك در جامعه و اظهار نظر دكتر اميراعلم در اين زمينه. 1316 ش.

9

282

پزشكان

297007458

حكم انتصاب دكتر آفونينا به سمت طبيب صحيه مدارس مركز. 1312 ش.

2

283

پزشكان

297009620

بخشنامه نخست وزيري به كليه وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي: ممنوعيت استفاده از عناوين دكتر و مهندسي بجز پزشكان مربوطه. 1347 ش.

3

284

پزشكان

297010803

صدور اجازه نامه طبابت به شكرالله خان مجيدي. 1308 ش.

8

285

پزشكان

297011933

استشهاد از اهالي شوشتر در مورد اشتغال (حسين حكيم شوشتري) به طبابت. 1348 ش.

5

286

پزشكان

297017504

صورت نمرات امتحان دندانسازان.

10

287

پزشكان

297015456

اعلان برگزاری امتحانات دندانسازی و نظامنامه صدور اجازه نامه طبابت (المثنی). 1306 ش.

5

288

پزشكان

297015457

تقاضای صدور اجازه نامه دندانسازی در بهبهان.

5

289

پزشكان

297016113

اعطای نشان علمی به محمدحسن نمازی تاجر ایرانی در شانگهای بجهت احداث بیمارستان نمازی در شیراز. 1306 ش.

6

290

بهداشتي

297017196

گزارش از وضعیت مدارس ابتدایی تهران: آمار دانش آموزان و آموزگاران، وضعیت ساختمان مدرسه و ... 1298 ش.

8

291

بهداشتي

297015795

گزارشهایی از وضعیت مدارس دولتی خراسان: اوضاع صحی، کشاورزی، تجارت، قاچاق تریاک و ... 1309 ش.

7

292

بهداشتي

297014839

اخراج یکی از دانش آموزان مدرسه نمره 11 به دلیل عدم رعایت نظافت، اعتراض والدین وی به این اقدام 1312 ش.

5

293

بهداشتي

297014142

گزارش تشکیل آموزشگاه عالی بهداشت مدارس در سال بین المللی تعلیم و تربیت در حضور فرح پهلوی 1351 ش.

4

294

بهداشتي

297014097

گزارش مبنی بر رضایت بخش نبودن اوضاع صحی و نظافت مدرسه تربیت نسوان 1307 ش.

3

295

بهداشتي

297014095

گزارش از مدرسه دولتی ناصرخسرو در خصوص امتحانات، غیبت کارکنان وضع بهداشت مدرسه و احصائیه


آدرس مطب :
تلفن : -

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :