دکتر مسعود کثیری

پزشک عمومی


اسناد5


ردیف

کلید واژه

شماره ردیف

(شماره سند)

عنوان سند

تعداد صفحات

401

بهداشتی

291000886

جوابیه اعتراض روزنامه نورشرق به بهداری اصفهان در مورد عدم رسیدگی به بیماران مستمند 1325 ش.

3

402

بهداشتی

291001152

بخشنامه در مورد ارسال دارو از مرکز به بهداری شهرستانها 1319 ش.

12

403

بهداشتي

291000893

درخواست همکاری کدخدایان با پزشکان و آبله کوبان 1324 ش.

4

404

بهداشتی

291000962

گزارش وضعیت بهداشتی اصفهان و شهرضا 1313 ش.

8

405

بهداشتی

291001753

گزارش وضعیت بهداشتی ورزشگاهها 1313 ش.

9

406

علوم پزشكي

240008790

فهرست اسامي دانشجويان اعزامي به اروپا 1321 ش.

25

407

علوم پزشكي

291002029

شكايت از پزشك بيمارستان خورشيد 1315 ش.

4

408

علوم پزشكي

295002763

شرح مراتب بهبودي حال يكي از درباريان و سير درمان وي. 1297 ش.

2

409

علوم پزشكي

297013478

صورت اسامي پذيرفته شدگان در امتحانات نهايي داروسازي 1313 ش.

3

410

علوم پزشكي

297013489

صورت اسامي دانشجويان ممتاز رشته طب و داروسازي جهت اعطاي جوايز. 1307 ش.

4

411

علوم پزشكي

297015037

صورتجلسات امتحانات مدرسه قابلگي 1303-1307ش.

9

412

علوم پزشكي

297015099

ارسال نظامنامه شوراي مدرسه طب و دواسازي و دندانسازي براي شوراي عالي معارف 1312 ش.

11

413

علوم پزشكي

297015341

اعلام نظريه شورايعالي معارف در مورد نحوه پذيرش محصلين مقدمات طب مصوب شوراي دانشگاه و نمونه فرم رتبه و حقوق استادان طبق نظامنامه و قانون تاسيس دانشگاه. 1314 ش.

4

414

علوم پزشكي

297017626

گزارش راجع به وضعيت مدرسه طب و قابلگي. 1307 ش.

16

415

علوم پزشكي

297017632

درخواست صدور اجازه نامه قابلگي 1302 ش.

4

416

علوم پزشكي

297017638

لزوم حضور بازرس در جلسات امتحان دانشكده طب و ارائه و گزارش در اين مورد 1314 ش.

3

417

پزشكان

297017537

صورت دانشگاهها و مدارس طبی خارجی به رسمیت شناخته شده از سوی شورای معارف. 1313 ش.

11

418

پزشكان

297019921

قانون و نظامنامه صدور جواز و محل اشتغال اطبای خارجی. 1312 ش.

9

419

پزشكان

297020095

شکایت از رئیس (صحیحه )تویسرکان بدلیل تعلل در مداوای بیماران 1311 ش.

8

420

پزشکان

310000512

صورت علماء و پزشکان و مهندسین مهاجر آلمانی و استخدام آنها در ایران (5- 1312 ش)

18

421

پزشكان

297020434

اجازه شرکت در امتحان اطباء غیرمجاز برای یکی از اطباء زن مقیم تبریز. 1310 ش.

5

422

پزشكان

297020428

گواهی قبولی نصرت الله باستان در امتحان کحالی و اجازه فعالیت به نامبرده 1304 ش.

6

423

پزشکان

360000402

شکایت اتباع ایران از پزشکان تبعه عثمانی / 1329 ق

4

424

امراض

291003154

نظامنامه اساسي آبله كوبي مجاني و اقدامات صحيه در آبله كوبي عمومي قراء و بخشها 1311 ش

4

425

بهداشتی

291001143

گزارشات محرمانه مدیر روزنامه صدای اصفهان در مورد وضعیت بیمارستانها، بهداشت اماکن عمومی 1316 ش

31

426

پزشکان

310000160

تقاضای دکتر امیراعلم و ملک زاده در مورد پرداخت حق التدریس خود تهران 12- 1311ش

6

427

امراض

270000084

استمداد بيماران از شاه براي كمك به معالجه بيماري ايشان

9

428

امراض

240026918

شیوع مرض طاعون در بنادر خلیج فارس و مبارزه جهت جلوگیری از گسترش آن 1303 ش

10

429

امراض

270000247

ارسال گزارشات آبله كوبي بيمارستان وزيري به وزارت بهداري 1321 ش

12

430

امراض

270000128

مكاتبات و گزارشهاي مربوط به امور بهداشتي درماني و واكسيناسيون آموزشگاهها 1324 ش

13

431

امراض

270000082

استمداد بيماران از وزارت در بار براي كمك به معالجه بيماري ايشان 1320 ش

16

432

امراض

240029296

بروز مرض مسری در بروجرد و درخواست اعزام پزشک با وسایل لازم 1297 ش

8

433

امراض

240028038

بروز بیماری به نام پفک و لزوم اعلام پزشک در بعضی از نواحی همدان 1324 ش

6

434

امراض

240026820

اساسنامه جمعیت مبارزه با بیماری سل و حمایت مسلولین 1323 ش

8

435

امراض

240025407

تعلیمات بهداشتی راجع به پیشگیری از ابتلاء به امراض عفونی/ مالاریا/ تب مالت/ سالک/ طاعون و ...

13

436

امراض

270000199

گزارشهاي ماهيانه از آبله كوبي در بيمارستان سينا در سال 1321ش

27

437

امراض

270000121

گزارشات ماهانه اداره بهداري آموزشگاهها شامل آمار بيماران مراجعه كننده و امراض آنها 1320 ش

15

438

امراض

270000055

اساسنامه مبارزه با بيماري سل و حمايت مسلولين 1315 ش.

10

439

مدرسه طب

297030066

قرارداد استخدام دکتر ژرژ و دکتر کاله جهت تدریس در مدرسه طب 1328 ش.

5

440

مدرسه طب

297030068

تقاضای پرداخت حقوق معلم شیمی مدرسه طب 1305 ش.

2

441

مدرسه طب

297030068

مكاتبه كمپاني شرق با مدرسه طب و داروسازي در خصوص ارائه يك مجموعه نباتات 1308 ش.

6

442

مدرسه طب

297030059

برنامه مدرسه دواسازی 1308 ش.

7

443

مدرسه طب

297029041

نامه دکتر یحیی شکوه معلم مدرسه طب به وزارت معارف در خصوص احتیاج آن مدرسه به آزمایشگاه تشریح/خرید لوازم از کارخانجات سویس/برلن/پاریس.1305 ش.

8

444

مدرسه طب

297029037

نامه به وزارت معارف و تقاضای ثبت نام جزء داوطلبان مدرسه طب 1309 ش.

2

445

مدرسه طب

297029036

موافقت ریاست وزرا با درخواست وزارت معارف مبنی بر واگذاری یک مریضخانه به وزارتخانه مذکور جهت تحقیقات محصلین مدرسه طب 1305 ش.

5

446

مدرسه طب

297029035

تقاضای وارتان آوانسیان فارغ التحصیل دانشگاه غازان از وزارت معارف مبنی بر تدریس دروس پزشکی در مدرسه طب 1304 ش.

3

447

مدرسه طب

297029031

جدول ساعات دروس و کلاسهای مدرسه طب و دواسازی 1304 ش.

4

448

مدرسه طب

297029034

مکاتبات شورای معلمین مدرسه طب و دواسازی و شورایعالی معارف در مورد پذیرش داوطلبان در مدرسه مذکور 1305 ش.

15

449

مدرسه طب

297029033

پرداخت حقوق کارکنان مدرسه طب از جمله: محمدحسین پزشک هوشیار/ محمد حسین لقمان ادهم/ ولی اله نصر/ یحیی شکوه و... 1308 ش.

3

450

مدرسه طب

297029032

درخواست ورود به مدرسه طب توسط یکی از شاگردان دیپلمه مدرسه عالی دواسازی 1305 ش.

2

451

مدرسه طب

297029027

مکاتبه مدرسه طب و وزارت معارف در مورد غيبت ميرزا سعيد عليخان / معلم شيمي/ بدليل كمي حقوق 1305 ش.

4

452

مدرسه طب

297029026

اسامی داوطلبان رشته دندانسازی مدرسه طب و نمره ایشان 1305 ش.

3

453

مدرسه طب

297029290

گزارش از برگزاری امتحانات نهایی مدارس متوسطه عالیه و ابتدائی تهران 1304 ش.

23

454

امراض

291001967

شيوع بيماري تيفوئيد در اصفهان و نجف آباد و تلاش در جهت جلوگيري از شيوع آن 1315 ش.

12

455

امراض

310000355

گزارش اقدامات بنگاه سرمسازي حصارك 1320 ش.

12

456

امراض

240001425

تصويبنامه هاي هيئت وزراء در خصوص معافيت از الزام صدور جواز ورود و حقوق گمركي براي دارو و ملزمات طبي مريضخانه هاي انگليسي در ايران1310ش.

14

457

امراض

290000484

پيشگيري و درمان امراض مسري در اصفهان1315ش

7

458

امراض

291002532

شيوع آبله در توابع اصفهان و اقدامات در جهت آبله كوبي 1317 ش.

10

459

دارو

293000840

استفاده غیرمجاز از مارک رسمی شیر و خورشید سرخ و کلمه (نظامی) توسط دواخانه نظامی/تهران 1303 ش.

19

460

دارو

240007827

مطالبات دکتر زاناتون پزشک بیمارستان آمریکایی از نظام السلطنه از بابت حقوق و دارو 1334 ق.

7

461

امراض

296004127

نسخه جهت برخي از امراض (درد دندان و مو)

3

462

امراض

296004402

گرماي شديد و نامساعد شدن هواي تهران و تجويزات دارويي سلطان الحكماء

2

463

امراض

296010349

اطلاعيه اي در خصوص معالجه سياه سرفه در تبريز توسط صديق الحكماء

2

464

دارو

240004400

واگذاری صلیب سرخ توسط نظامیان روسیه به مجلس حفظ الصحه سنندج 1336 ق

8

465

دارو

240010598

تاسيس اولين داروخانه در تبريز حاجي مير هادي آقا تهيه دارو جهت بيمارستان لشكر شمال غرب / تبريز 1305 ش.

4

466

دارو

240022500

راپورت از نظمیه تبریز جهت ورود دواجات ممنوعه بخاطر عدم مراقبت مامورین گمرک 1309 ش

7

467

دارو

291001903

اعلان مفتوح بودن یکی از داروخانه ها و کشیک اطباء در شب. 1303 ش.

6

468

پزشكان

291003201

منع فروش داروهاي مخصوص بدون نسخه پزشكان 1304 ش.

4

469

دارو

290008226

فقدان پزشک و دارو در خلخال.

4

470

دارو

290007743

وضعیت داروخانه بیمارستان شهرداری اصفهان

5

471

دارو

290004734

تاسیس داروخانه و اعزام داروساز به بندرلنگه 1314 ش

3

472

دارو

290002476

شیوع بیماریهای واگیر در تهران و شهرستانها 1327 ش

8

473

بهداشتي

291001890

صورت بودجه های پیشنهادی (دارالمجانین، دارالرضا صحیه بلدیه و شفاخانه) 1311 ش

9

474

بهداشتي

291001951

اعلان نظامنامه معاینه صحی اصناف شهر اصفهان 1325 ش

2

475

بهداشتی

291001970

تاسیس آموزشگاه عالی بهداشت دراصفهان 1325 ش

11

476

بهداشتی

291001987

صورتجلسه شورای بهداشت اصفهان در زمینه اصلاحات شهری 1325 ش

3

477

بهداشتی

291002033

رسیدگی به وضع بهداشت اماکن عمومی نجف آباد 1323 ش

10

478

بهداشتي

291002059

بخشنامه پلشت بری اماکن عمومی و کاروانسراها از سوی بیمارستان بخش 3 / 1325 ش

6

479

بهداشتي

291002110

رسیدگی به شکایات (عدم بهداشت حمام ها، فروش دارو بدون مجوز قانونی ) 1316 ش

18

480

بهداشتی

291003243

معالجه اطفال مریض در دبستان دولتی شهرکرد 1313 ش

4

481

بهداشتی

291003234

تاسيس درمانگاه و تامين پزشك و دارو در توابع اصفهان و بازديد از كاروانسراهاي اصفهان 1325 ش.

13

482

بهداشتي

291003095

دستور جلوگیری از شست وشوی البسه آلوده و ظروف در آبهای جاری/ اصفهان 1311 ش.

8

483

بهداشتی

291002841

درخواست ارسال مایه آبله کوبی جهت واکسناسیون اطفال 1315 ش.

5

484

بهداشتی

291002832

اسامی افراد معالجه شده مبتلا به امراض مختلف توسط پزشک سیار بخش نجف آباد و کرون 1318 ش.

13

485

امراض

291002090

شيوع بيماري در ميان زندانيان/اصفهان 1316 ش.

4

486

امراض

291002095

بخشنامه وزارت داخله مبني بر فرستادن چند كنه به موسسه پاستور جهت مطالعه/ اصفهان/ 16-1315ش.

13

487

امراض

291002103

اعزام پزشك جهت جلوگيري از شيوع بيماري 1316 ش.

17

488

امراض

291002124

وضعيت بهداشتي درماني در اصفهان (رسيدگي به وضع بيماران/ شيوع مالاريا/ وضعيت دارو و...) 1325 ش.

10

489

امراض

291002441

پيشنهاد صحيه اصفهان در مورد راههاي پيشگيري از بيماريهاي مسري 1311 ش.

9

490

امراض

291002450

عمليات يكماهه پست امدادي اصفهان در مورد امراض 1311 ش.

2

491

امراض

291002577

گزارش از اقدامات بهداشتي انجام شده در شهركرد و درخواست ارسال گنه گنه جهت جلوگيري از شيوع مالاريا 1313 ش.

3

492

امراض

291003136

نحوه خدمت آبله كوبي مجاني عمومي (1332ق اصفهان) 1332 ق.

8

493

امراض

291003249

وجود مرض آبله در اصفهان بطور انفرادي اصفهان 1304ش.

5

494

امراض

291003480

دفع آفات نباتي و شيوع امراض (اصفهان و توابع-1327ش)

21

495

بهداشتي

240019623

تقاضاي استخدام پزشك جهت بهبودي وضع بهداشت حوزه ملاير. 1318 ش.

10

496

بهداشتي

240014868

درخواست اداره حفظ الصحه مبني بر عدم تاديه حقوق گمركي از اشياء ضدعفوني. 1328 ق.

4

497

امراض

310000696

وضعيت بهداشت و درمان مناطق شمالي كشور 1306 ش.

9

498

امرا


آدرس مطب :
تلفن : -

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :