دکتر مسعود کثیری

پزشک عمومی


اسناد 7


ردیف

کلید واژه

شماره ردیف

(شماره سند)

عنوان سند

تعداد صفحات

601

وزارت بهداري

297022796

نامه وزارت صحيه و امور خيريه به وزارت معارف و اوقاف در خصوص عدم ممانعت از طبابت اطباي صاحب تجربه و ارسال صورت اسامي و مشخصات انها براي تعيين تكليف 1300 ق.

4

602

وزارت بهداري

297022862

ورود چند تن از اطباي خارجي به آذربايجان و اعلان مجلس حفظ الصحه دولتي در خصوص عدم صدور جواز طبابت براي ايشان قبل از بررسي و تاييد مدارك انها توسط وزارت معارف. 1300 ش.

7

603

وزارت بهداري

297022863

گزارش كمسيون صحي ايالت تبريز راجع به اطباي خارجي وارده شده به تبريز و بررسي اسناد و املاك طبي آنها. 1301 ش.

9

604

وزارت بهداري

297023566

تصويبنامه واگذاري مسئوليت اداره كل صحيه به نخست وزير و تفكيك آن از وزارت معارف، حكم نخست وزير در انتصاب دكتر امير اعلم به رياست اين اداره 1303 ش.

12

605

وزارت بهداري

297023585

مكاتبه بهداري كل كشور در مورد تاسيس يك پلي كلينيك جهت پذيرش و مداواي بيماران. 1344 ش.

2

606

وزارت بهداري

297024326

نمونه كارت تصديق تلقيح واكسن آبله 1310 ش.

2

607

وزارت بهداري

297031806

تقاضاي تخصيص عكاسخانه به مجلس حفظ الصحه دولتي. 1332 ق.

6

608

مراکز درمانی

291001657

عدم موافقت بازرس بهداری در مورد محل تاسیس بیمارستان در سمیرم. 1325 ش.

18

609

مراکز درمانی

291001741

درخواست تاسیس بیمارستان چهل تختخوابی مختص کارخانجات.1319 ش.

8

610

مراکز درمانی

291002229

صورت اسامی نمایندگان کلیساو بیمارستان ارامنه جلفا اصفهان.1313 ش.

3

611

مراکز درمانی

291002448

احداث اتاق عمل جهت بیمارستان خورشید بلدیه اصفهان 1311 ش.

11

612

مراکز درمانی

291002482

تعیین اجازه یا ملکی بودن بیمارستان مرسلین انگلیس.1316 ش.

8

613

مراکز درمانی

291002684

اعزام افراد مختلف به بیمارستان کحالی اصفهان جهت مداوا 1315 ش.

5

614

مراکز درمانی

291003291

تبلیغ و تشکیل مجالس مذهبی مسیحیت در بیمارستان توسط یکی از اتباع آمریکایی 1312 ش..

4

615

مراکز درمانی

293001408

عکس بیمارستان شهرکرد 1328 ش.

2

616

مراکز درمانی

293002834

تأیید سوابق دکتر بهرامی در صحیه پیاده نظام جهت ارائه به سازمان تقاعد .

4

617

مراکز درمانی

295004751

نامه یکی از رجال به ناصرالدین شاه در خصوص دریافت خبر فتح قاری قلعه و انتظام امور تلگرافخانه و مریضخانه 1286 ق.

2

618

مراکز درمانی

296005517

صورت عایدات و مخارج دارالایتام و مریضخانه ملی رشت. 1303 ش.

3

619

مراکزدرمانی

297004685

نظامنامه مدرسه قابلگی 1307 ش.

9

620

مراکز درمانی

297005233

لزوم استفسار وزارت معارف از صحیه کل مملکتی در مورد پذیرفتن بیمار در بیمارستانها به علت محدود بودن امکانات.

2

621

مراکز درمانی

297016601

رونوشت فرمان انتصاب لقمان الممالک به سمت ریاست مریضخانه دولتی 1334 ق.

4

622

مراکز درمانی

290004374

تحویل اثاثیه مریضخانه ژاندارمری به اداره صحیه نظامی. 1340 ق.

3

623

مراکز درمانی

290000089

خرید خانه توسط یک انگلیسی در زاهدان جهت تاسیس بیمارستان 1306 ش.

3

624

مراکز درمانی

290001294

فهرست نواقص ملزومات موسسات صحیه اصفهان 1309 ش..

6

625

مراکز

درمانی

290001778

دستورالعمل بنای بیمارستان 1314 ش.

5

626

مراکز درمانی

290002266

تهیه نقشه بیمارستانهای نوشهر، شهسوار و ساری توسط مهندس خارجی. 1314 ش.

4

627

مراکز درمانی

290002815

اسامی پنجاه درمانگاه تاسیس شده در شهرستانها 1327 ش. .

3

628

مراکز درمانی

290002829

اقدام دو نفر انگلیسی و ارمنی جهت تاسیس بیمارستان در خوانسار 1302 ش.

2

629

مراکز

درمانی

290002976

تقاضای تاسیس بیمارستان در دزفول 1313 ش.

5

630

مراکز درمانی

290003694

اعتراض رئیس بیمارستان امین به عدم مداوای بیماران در شفاخانه خورشید 1315 ش..

7

631

مراکز درمانی

290004775

واگذاری امکانات مالی برای تاسیس اداره صحیه در لنجان/1313ش.

2

632

مراکز درمانی

290004776

اوضاع اداری ادارات صحیه سنگسر و شهمیرزاد از توابع سمنان 1313 ش.

2

633

مراکز درمانی

290004788

متمم بودجه اداره کل بهداری وزارت کشور در سال 1315ش.

14

634

مراکز درمانی

290004823

پیشنهاداتی در جهت افزایش بودجه و اصلاح امور صحیه کرج و توابع 1314 ش.

13

635

مراکز درمانی

290004835

بودجه اداره صحیه و قرنطینه قصر شیرین و تشکیلات اداری آن 1313 ش.

3

636

دارو

297021644

میزان اخذ ویزیت از بیماران و اسامی داروخانه های تهران با آدرس آنها 1352 ش.

5

637

دارو

297023592

چگونگی مراجعه و درمان بیماران مبتلا به سل به مراکز درمانی. 1338 ش.

21

638

دارو

297024200

گزارشهایی از وضعیت بیمارستان انگلیسی ها در اصفهان: معافیت واردات دارو از حقوق گمرکی، لزوم پرداخت اعانه، مداخله در امور مذهبی و...1331 ق.

19

639

دارو

297026588

اسناد خرج مربوط به داروهای محصلین بی بضاعت مدارس دولتی تهران.1304 ش.

13

640

دارو

297026655

نظامنامه داروفروشی 1298 ش.

3

641

دارو

297030635

تقاضای یکی از عطاران شهر کرد در مورد عدم جلوگیری از فروش دارو بدون مجور 1311 ش.

3

642

دارو

297030462

گزارشی راجع به جلوگیری از فعالیت اطباء بدون مجوز و محدود نمودن داروفروشان و شکایت اداره بلدیه از اقدامات اداره معارف زنجان در این زمینه.

10

643

دارو

297030904

وضعیت اداره معارف استرآباد، طرز تدریس در مدارس و میزان جمعیتی روستاهای تابعه. 1302 ش.

7

644

دارو

297031972

صدور اجازه نامه دواسازی در اهر. 1308 ش.

13

645

دارو

297031481

اعلان به دواسازان خمین گلپایگان و خوانسار: لزوم حضور در ادارات معارف نامبرده جهت ثبت اسامی خود 1307 ش..

3

646

دارو

297031973

صدور اجازه نامه دواسازی جهت حاج علی اکبر اطمینان. 1308 ش.

10

647

دارو

297031977

درخواست تقی خان اسلامی در خصوص صدور جواز دواسازی 1312 ش.

3

648

دارو

صدور اجاره نامه دواسازی در تهران04 13 ش.

3

649

دارو

صدور اجاره نامه دواسازی در تهران 1310 ش.

6

650

دارو

297021579

صورت اسامی پزشکان و داروخانه های کرمانشاه. 1300 ش.

6

651

دارو

297037170

صدور جواز افتتاح داروخانه و مجوز داروسازی در تبریز جهت یکی از متقاضیان. 1310 ش.

6

652

دارو

297037173

صدور جواز افتتاح داروخانه و مجوز داروسازی در تهران جهت یکی از تقاضیان 1308 ش.

6

653

دارو

297037172

ارسال جواز داروسازی اسماعیل میثم الداء و مدارک ایشان جهت بایگانی به اداره کل کارگزینی 1310 ش.

6

654

دارو

297037185

صدور اجازه نامه رسمی جهت مسیومیناس داروفروش و ارسال آن به رشت 1302 ش.

14

655

دارو

297037194

اشکالات قانونی صدور جواز کار به دوافروشان خراسان 1300

11

656

دارو

297037548

اعلامیه راجع به دواسازها در رابطه با اجرای نظامنامه.(تعقیب متخلفین) 1300ش.

3

657

دارو

297037904

مقررات مربوط به فروش دارو توسط عطاران 1312 ش.

3

658

دارو

297038041

تقاضای صدور اجازه نامه رسمی دولت ایران جهت افتتاح داروخانه و داروسازی برای دو تن از اتباع عثمانی و فرانسه در ایران به همراه تصدیقنامه های دولت عثمانی و فرانسه 1304

8

659

دارو

297038040

تقاضای صدور اجازه نامه رسمی داروسازی توسط یکی از داروسازان اهل خلخال 1312 ش.

2

660

دارو

297038037

ارسال صورت داروفروشان حوزه شاهرود بسطام برای وزارت معارف و اوقاف 1302 ش.

3

661

دارو

297038045

اجازه نامه های چند تن از متقاضیان تاسیس داروخانه و جواز داروسازی در تهران 1305 ش.

3

662

دارو

297038038

صدور جواز افتتاح داورخانه و مجوز داروسازی جهت چند تن از داروسازان کرمان و ارسال ریز نمرات آنها. 1301 ش.

7

663

دارو

297038039

صدور جواز افتتاح داروخانه و مجوز داروسازی در بندر پهلوی جهت مادام کلاراگارلونا گنیزبورگ کلیمی به همراه تصدیقنامه وی 1304 ش.

5

664

دارو

297038046

شهادتنامه یکی از داروسازان اصفهان در خصوص تصدیق برخی اطباء و داروفروشان مبنی بر داروسازان مشارالیه. 1341 ق.

5

665

دارو

297038044

نامه وزارت معارف به معارف خراسان مبنی بر ارسال مدارک یوسف ایوانویچ کرونسکی به جهت ناقص بودن جهت عودت به ایشان. 1305 ش

7

666

دارو

297038043

تقاضای صدور جواز دواسازی توسط مدیر داروخانه مرکزی بندر پهلوی و استشهادیه هایی در این خصوص. 1311 ش

10

667

دارو

297036275

مکاتبات اداره معارف استرآباد در خصوص نحوه اخذ امتحان و نیز صدور مجوز جهت داروخانه محمدیه. 1304 ش.

4

668

دارو

297036293

مجوز وزارت معارف جهت فعالیت داروخانه عمومی در کرمانشاهان 1304 ش.

2

669

دارو

297036294

رونوشتهای مجوز اشتغال تعدادی از داروفروشان کرمانشاهان.1304 ش.

9

670

دارو

297036296

رونوشت مجوز وزارت معارف جهت فعالیت داروخانه غربی در همدان 1304 ش.

3

671

دارو

297036299

مدارک شناسایی و رضایتنامه های یکی از داروفروشان در تهران. 1311 ش.

5

672

دارو

297036302

استشهاد در خصوص فعالیت یکی از داروسازان تهران به همراه مدارک شناسایی و عکسهای وی 1311 ش.

4

673

دارو

297036305

صورت داروفروشان گلپایگان و کمره و خوانسار. 1303 ش.

3

674

دارو

297036306

مجوز وزارت معارف در خصوص فعالیت داروخانه عمومی بار فروش. 1303 ش.

2

675

دارو

297036312

استشهاد در خصوص فعالیت یکی از داروفروشان رودسر به همراه مدارک شناسایی و عکسهای وی. 1311 ش.

3

676

دارو

297036311

مکاتبات اداره معارف استرآباد در خصوص نحوه اخذ امتحان از داروفروشان و نیز صدور مجوز فعالیت جهت پطروس مدیر داروخانه عمومی. 1304 ش.

7

677

دارو

297036310

استشهاد در خصوص فعالیت یکی از داروفروشان به همراه مدارک شناسایی و عکسهای وی 1311 ش.

4

678

دارو

297036306

مجوز وزارت معارف در خصوص فعالیت داروخانه عمومی بار فروش. 1303 ش.

2

679

دارو

297036315

استشهاد در خصوص فعالیت یکی از داروفروشان لنگرود به همراه مدارک شناسایی و سه قطعه عکس وی.1311 ش.

7

680

دارو

297036314

مجوز فعالیت یکی از داروفروشان تبریز به همراه تصدیقنامه های شغلی و مدارک شناسایی وی.1308 ش.

6

681

دارو

297036317

مجوز وزارت معارف جهت فعالیت یکی از داروفروشان. 1307 ش.

5

682

دارو

297036320

صورت اسامی داروفروشان و داروسازان ساری. 1303 ش.

6

683

مراکز درمانی

291001462

گزارش ماهانه وضعیت بیمارستان خورشید 1311 ش.

3

684

مراکز درمانی

291000962

گزارش وضعیت بهداشتی اصفهان و شهرضا

7

685

مراکز درمانی

291000961

شکایت از بیمارستان مرسلین انگلسیها در اصفهان 1313 ش.

3

686

مراکز درمانی

291000960

لزوم پذیرش بیماران اداره نظمیه در بیمارستان خورشید و معذوریت بیمارستان مرسلین انگلیس از پذیرش بیماران. 1313 ش

5

687

مراکز درمانی

290008208

خرید زمین جهت احداث بیمارستان در کرج 1314 ش.

2

688

مراکز درمانی

290007737

شکایت رئیس و جراح بیمارستان بندر پهلوی از سوء اقدامات رئیس بلدیه شهر نامبرده 1309 ش.

10

689

مراکز درمانی

290007739

بودجه و اضافه اعتبارات بیمارستان شهرداری آمل. 1314 ش.

3

690

مراکز درمانی

290007724

صورت احتیاجات بهداری سمنان- تقاضای اهالی سمنان مبنی بر احداث بیمارستان 1312 ش.

8

691

مراکز درمانی

290007706

صورت بودجه و احتیاجات صحیه بلدی رضائیه در سال 1314ش.

8

692

مراکز درمانی

290007702

عملکرد یکماهه بیمارستان شهرداری بندر پهلوی 1309 ش.

5

693

مراکز درمانی

290007697

واگذاری شفاخانه خورشید به اداره کل صحیه اصفهان. 1315 ش.

5

694

مراکز درمانی

290007693

عملکرد ماهیانه بیمارستان شهرداری اصفهان 1315 ش.

7

695

مراکز درمانی

290004849

بودجه پیشنهادی صحیه سقز در سال 1314ش

4

696

مراکز درمانی

290005943

تعطیل بیمارستان آمریکایی همدان به دستور میسیون آمریکایی در مرکز 1331 ش.


آدرس مطب :
تلفن : -

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :