دکتر مسعود کثیری

پزشک عمومی


اسناد 8


ردیف

کلید واژه

شماره ردیف

(شماره سند)

عنوان سند

تعداد صفحات

701

مراکز درمانی

240018766

عدم پرداخت بودجه به بیمارستان نظامی احمدیه و تقاضای رسیدگی به این امر 1298 ش

32

702

مراکز درمانی

240018766

تقاضای ارسال وجه ماهیانه جهت مساعدت به بیمارستان روس در تهران 1323 ش.

2

703

مراکز درمانی

240023733

تاریخچه و صورت حساب بیمارستان یکی از واقفین قزوین 1304 ش.

14

704

مراکز درمانی

250000318

وقف نامه بیمارستان حضرت ابوالفضل در تهران 1349 ش.

11

705

مراکز درمانی

240000334

نامه صدرالعلماء به ناصرالملک وزیر مالیه در خصوص تشکیل مریضخانه ملی. 1325 ق.

4

706

مراکز درمانی

240000849

لزوم ترخیص آلات و ادوات فنی متعلق به بیمارستان نمازی شیراز بدون پرداخت عوارض گمرکی. 1309 ش.

6

707

مراکز درمانی

240001580

استخدام طبیب تبعه روس جهت بیمارستان شاه آباد غرب 1314 ش.

7

708

مراکز درمانی

240002550

ورود تخت جهت بیمارستان مرسلین کرمان از لندن و تقاضای معافیت گمرکی آنها در سال 1311ش.

9

709

مراکز درمانی

240010907

واگذاری تاسیسات بیمارستان پانصد تختخوابی به یک شرکت خارجی و تغییر نام این بیمارستان 1320 ش.

21

710

مراکز درمانی

240011804

تصرف ساختمان قرنطینه گمرک بوسیله شهربانی/انزلی، 1333ق.

8

711

مراکز درمانی

240012935

احداث بیمارستان در قوچان و کمک مالی تجار و سفارت روس نسبت به این عمل 1327 ق

10

712

مراکز درمانی

240016844

مخارج تعمیر بیمارستان ارتش و هزینه های مربوط به وزارت جنگ. 1329

6

713

پرستاران

297031805

اجازه تاسيس موسسه اي جهت حفظ الصحه اطفال و مادران به يكي از بانوان و رونوشت تصديق مدارك قابلگي توسط پزشكان بغداد و لندن 1310 ش.

20

714

مدرسه طب

360003461

گواهی دکتر عبداله خان معلم مدرسه طب مبنی بر استراحت داعی الاسلام پروفسور دارالفنون جهت بهبودی

4

715

پرستاران

270000241

مكاتبه در خصوص تاسيس آموزشگاه بهياري در بيمارستان سينا 1350 ش.

3

716

پرستاران

297038076

گزارش ارسالي از اوضاع مدرسه قابلگي عراق و تعليمات آن توسط رئيس دانشكده طبي و مريضخانه دولتي آنجا. 1313 ش.

19

717

پرستاران

297027353

موافقت با تقاضاي تاسيس آموزشگاه پرستاري كودكان و صدور مجوز مزبور 1315 ش.

8

718

پرستاران

270000221

اساسنامه مدرسه قابلگي

2

719

پرستاران

270000129

قانون مربوط به مقررات تحصيلي و استخدامي بهداران 1334 ش.

15

720

پرستاران

270000093

صورت تشكيلات پرسنلي و كشيك مراكز درماني وابسته به دانشگاه تهران 1333 ش.

33

721

پرستاران

270000004

اساسنامه هاي آموزشگاه پرستاري اشرف پهلوي و آموزشگاه عالي مامائي 1339/ 1336/1327 ش.

10

722

امراض

293006801

اعلاميه صادره از وزارت كشور درخصوص جلوگيري از مسافرت اتباع داخلي به عراق عرب بدليل شيوع مرض وبا در بصره. 1306 ش.

12

723

امراض

270000306

تقاضاي حكيم فتحعلي مسيح السلطنه از مجلس حفظ الصحه دولتي مبني بر تصويب قانون قابلگي و ختنه جهت جلوگيري از كار قابله ها و كليمان سنتي و محلي

8

724

امراض

270000303

متحدالمال مجلس حفظ الصحه دولتي درخصوص شركت كليه اعضا مجلس
در جلسه كمسيون جهت مشورت و
تصميم گيري در مورد بيماري وبا 1300 ش.

2

725

امراض

290008391

دخالت اوضاع بهداشتي چهارلنگ و تقاضاي ارسال پزشك به خوراسگان 1315 ش.

22

726

امراض

240020222

لزوم تاسيس محل قرنطينه و مكان بهداشتي در بندر شاه، گزارشهاي شيوع امراض در ناحيه خاش/حسنخانلو و ولي خانلو در دشت مغان 1314 ش.

28

727

امراض

290008577

گزارشهايي از برازجان: وضعيت سوء بهداشت و شيوع بيماريها، نبودن خوار و بار و... 1326 ش.

15

728

امراض

270000304

صورت ارسالي آمار مرگ و مير افراد در تهران و علت فوت آنها توسط اداره حفارخانه 1313 ش.

17

729

امراض

293006814

اعلاميه صادره از حكومت اصفهان در خصوص تكذيب مرض وبا در فارس و عدم ممانعت از مسافرت اشخاص به استان مزبور 1306 ش.

14

730

امراض

293006732

شيوع بيماري تب/تيفوس و جذام در نوار مرزي بجنورد 1325 ش.

2

731

امراض

293006502

نامه كنسول دولت انگليس در خصوص بر طرف شدن طاعون در كراچي 1924 م

2

732

وزارت بهداري

293005440

يك جلد كتاب راهنماي وزارت كشاورزي/ يك جلد كتاب بهداشت يا علم تندرستي

12

733

طولوزان

296001605

دست خط ناصر الدين شاه به علاء الدوله: واگذاري خانه طولوزان به امين اقدس و جلوگيري از دست اندازي كسي به خانه و متعلقات آن.

2

734

علوم پزشكي

297006897

بخشنامه نخست وزير: بكارگيري چندين واژه جديد از اصطلاحات پزشكي، تركيبات عربي- مصوب فرهنگستان در مكاتبات

4

735

طولوزان

29500886

نامه مهد عليا در تشكر از احوال پرسي شاه، شرح بيماري، معالجه توسط حكما و طولوزان، تقاضاي فرستادن تيمور و كبك از شكارگاه 1281 ق.

2

736

دارالفنون

297000258

دعوت از مدیران مدارس جهت حضور در مدرسه دارالفنون جهت بررسی پروگرام جدید مدارس گزارش از وضعیت مدارس دخترانه ، و پذیرش محصلین به صورت رایگان . 1327 ق

7

737

دارالفنون

297014005

تصديقنامه های قبولی عده ای از دانش آموزان مدرسه دارالفنون و عصمت الملوک. 1302 ش.

15

738

دارالفنون

297006312

اساسنامه سازمان پرورش افکار ، اعلام محل و زمان برگزاری کلاسهای آموزشی برنامه پرورش افکار .1317 ش.

8

739

دارو

295002578

تاکید بر استفاده از داروی فرستاده شده برای شاه جهت رفع دندان درد-توصیه نخوردن هندوانه در حمام به شاه. 1289 ق.

2

740

دارو

297013427

دستور تعلیمات نسوان به ضمیمه تعلیمات اختصاصی دارالمعلمات/اعلان به داروفروشان جهت ثبت اسامی خود در اداره معارف/1303ش.

23

741

پزشكان

297004834

بخشنامه جايگزيني واژه هاي جديد براي چهل و پنج واژه طبي در يكصد و بيست و هشتمين جلسه فرهنگستان. 1317 ش.

4

742

وزارت بهداري

293001990

تقاضاي توقيف جريده (نسوان شرق) به علت تبليغات به نفع اجانب و واگذاري بيمارستان از طرف روسها به بلديه 1305 ش.

3

743

بهداشتی

291000590

کمیسیون رسیدگی به وضعیت بهداشتی و انتظامی زنان معروفه 1322 ش.

4

744

بهداشتی

297021602

برگزاری کنفرانسی راجع به عوارض استمناء در دبیرستان پهلوی قزوین. 1314 ش.

3

745

پزشكان

297022823

درخواست خدیجه صبیه حافظ الصحه از وزارت معارف برای صدور اجازه نامه رسمی طبابت بیماریهای زنان بوی. 1301 ش.

4

746

بهداشتي

297027066

امور مختلف مدرسه ابتدائی نسوان: آمار محصلین، امور صحی و وضعیت کارکنان و... 1312 ش.

5

747

بهداشتی

297026961

گزارش هفتگی مدرسه تربیت نسوان (وضعیت کلاسها، دانش آموزان، معلمین، بهداشت و ...)/ تهران 1309 ش.

10

748

مدرسه طب

297029004

مکاتبه مدرسه عالی طب و داروسازی با اداره کل معارف در مورد چگونگی تصویب برنامه تحصیلی محصلین مریضخانه نسوان 1305 ش.

3

749

پزشكان

297021573

گزارش نحوه معالجه قطعی سوزاک و سفلیس توسط دکتر علی خان فروتن / 1310 ش.

3

750

امراض

297024342

گزارشات مربوط به بهداشت مدارس نسوان بندر پهلوي، صورت معاينه و بيماري دانش آموزان. 1304 ش.

9

751

بهداشتی

297035810

گزارش راجع به وضعیت بهداشتی مدرسه فاطمیه نسوان1305 ش.

2

752

بهداشتی

297035822

لزوم نظافت اطراف مدرسه دارالمعلمات و مدرسه نسوان جهت حفظ بهداشت 1306 ش.

2

723

بهداشتي

297037220

عکس العمل منفی گروهی از والدین دانش آموزان دختر تهرانی نسبت به دبستانهای مختلط و محیط غیربهداشتی مدرسه 1314 ش.

5

754

بهداشتی

297019421

امور مختلف مدارس دولتی نسوان شامل وضعیت بهداشتی و تحصیلی دانش آموزان، عملکرد معلمان، بازرسی 1306 ش.

14

755

پزشكان

240009064

مصوبات فرهنگستان پيرامون انتخاب چهل و پنج واژه معادل براي اصطلاحات طبي/ 1317 ش.

4

756

پزشكان

295001012

نامه مهدعليا در سپاسگذاري از احوالپرسي شاه و شرح اقدامات حكيم طولوزان.

2

757

بهداشتي

291001281

سخنرانیهای جلسه پرورش افکار در مورد بهداشت و کشاورزی و بی سوادی و وطن پرستی و ورزش و زنان

30

758

بهداشتي

291001281

سخنرانیهای جلسه پرورش افکار در مورد بهداشت و کشاورزی و بی سوادی و وطن پرستی و ورزش و زنان 1319 ش.

30

759

بهداشتی

291001622

تبدیل حمامهای قدیمی به حمامهای جدید 1320 ش.

7

760

بهداشتی

291001746

گزارش دبستان دولتی زنان راجع به وضعیت راه و فاضلابها و کمبود پزشک 1315 ش.

4

761

بهداشتي

291002430

لزوم تامین وسایل درمان زنان معروفه چهارمحال 1313 ش.

2

762

بهداشتي

293005422

جزوه ای تحت عنوان شهردار خوشگل تهران در انتقاد از شهردار تهران 1342 ش.

13

763

بهداشتي

297005537

یادداشتهایی در مورد مسائل بهداشتی و اخلاقی به انضمام اشعار و حکایات

9

764

بهداشتی

297014093

گزارش بازرسان اداره تفتیش در خصوص وضعیت آموزشی و بهداشتی مدارس غیردولتی دخترانه تهران، از جمله فرانکو پرسان، تربیت، ترقی و ... 1310 ش.

17

765

بهداشتي

297015435

گزارش از دبستان دولتی دختران: وضعیت بهداشتی، نحوه تدریس، حضور و غیاب معلمین، اسامی کارکنان و آموزگاران و دانش آموزان 1305 ش

13

766

بهداشتي

297017163

گزارش مدارس دخترانه تهران: آمار دانش آموزان و آموزگاران، وضعیت بهداشت و نظافت مدرسه و ...1311 ش.

22

767

بهداشتي

297029466

درخواست یکی از پزشکان در خصوص برگزاری کنفرانس بهداشتی و اخلاقی در مدارس 1305 ش.

3

768

پزشکان

297031085

تائید مدرک پزشکی یکی از بانوان 1309 ش.

1

769

امراض

295004395

نامه يكي از زنان به ناصرالدين شاه و بيان بيماري لاعلاج پسرش و درخواست كمك جهت انتقال وي به كربلا 1288ق.

2

770

امراض

295004418

گزارش يكي از سران در مورد ابتلاء وي به بيماري/نامطلوب بودن اوضاع اجتماعي فارس از زمان آصف الدوله 1288ق

2

771

امراض

295004461

نامه يكي از زنان حرم (سكينه سلطان اصفهاني) به شاه مبني بر دلتنگي خود و عارضه چشم درد بخاطر دوري از شاه 1389 ش.

2

772

امراض

295004507

گزارش به شاه در خصوص حال مهد عليا/سلامتي يمين الدوله و خروج وي از شهر به علت شيوع بيماري و اخبار مربوط به فتح قار قلعه/1286ق.

2

773

امراض

295004817

نامه مهد عليا به شاه در خصوص آب و هوا، رفع بيماري، تعريف از نصرت الدوله و اظهار خوشحالي از پيروزيهاي متعدد. 1286 ش.

2

774

امراض

296000842

اوضاع اجتماعي بانوان حرم (افتخارالسلطنه، قمرالسلطنه) بيماري ايشان، رابطه با سپهسالار و طرز ازدواج درباريان

3

775

امراض

296000883

ارسال عوايد تيول براي افتخارالسلطنه و پريشاني رعيت او، بيماري قمرالسلطنه و عيادت علاء الملك از وي

2

776

امراض

296009788

نامه اي خصوصي: تاسف بر ايام گذشته، ترس از حمل غله به شهر بعلت وجود بيماري/وصيت نامه: تعيين حاجي شاهزاده خانم به علت امكان ايجاد اختلاف.

4

777

امراض

296010643

نامه هايي در خصوص شيوع طاعون در خوزستان، نصب چراغ گاز در خيابانهاي تهران، ازدواج آقا وجيه و التفات شاه نسبت به صاحب ديوان و عزل عطاءالملك و...

8

778

امراض

297006930

بخشنامه به مدارس دولتي و ملي پسر و دختر جهت آگاه كردن محصلين براي جلوگيري از انتشار و سرايت امراض مسري 1315 ش.

2

779

علوم پزشكي

297006603

بخشنامه به مديران (زن) دبيرستانهاي دولتي و ملي دخترانه: لزوم معرفي كتاب (حفظ الصحه) تاليف رستگار جهت استفاده معلمات و محصلات (از كلاس پنجم به بالا). 1313 ش.

55

780

علوم پزشكي

290003117

گزارشات: بازديد وليعهد از دانشكده معقول و منقول، تصويب پيمان سعدآباد، آغاز فعاليت دانشكده طب، اصطلاحات جديد فرهنگستان. 1316 ش.

8

781

علوم پزشكي

240018366

رونوشت بخشنامه انتخاب حدود سي اصطلاح پزشكي جديد توسط فرهنگستان و مصوبه بوسيله شاه. 1319 ش.

2

782

امراض

297024319

ارسال داروهاي ضد تراخم به دبستانهاي ولايات ثلاث. 1314 ش.

4

783

امراض

297022804

استشهاد متنفذين محل در مورد طبابت نعمت اله خان و درخواست صدور اجازه نامه رسمي طبابت براي وي، حكم ركن الدوله مبني بر ماموريت نعمت اله خان براي مداواي امراض در سيرجان. 1328 ش.

10

784

امراض

297024314

وصول وجوهي از اداره صحيه كل مملكتي جهت تاسيس كلاس مبارزه با تراخم/تهران 1315 ش.

2

785

امراض

297024315

گزارش بازديد وضعيت صحي دبستانهاي بيرجند. 1314 ش.

8

786

امراض

297021885

عدم موافقت وزارت فرهنگ با تعطيلي مدارس به علت شيوع بيماري در قزوين 1336 ش.

3

787

امراض

297021955

گزارش طبيب صحي زنجان راجع به معاينه پزشكي محصلين 1308 ش.

2

788

امراض

297022519

تاسيس جمعيت مبارزه با سل و حمايت مسلولين و جمع آوري كمكهاي مالي براي جمعيت مذكور/تهران. 1323 ش.

4

789

امراض

297022991

شيوع بيماري (اوريون) و (تراخم چشم) در بين دانش اموزان خوانسار 1314 ش.

14

790

امراض

297023012

گزارشي در خصوص شيوع بيماري مالاريا در گلپايگان و پيشنهاداتي در خصوص نحوه از بين بردن آن.1314 ش.

7

791

امراض

297023066

ادعاي اديب الامرا مبني بر كشف علاج قطعي مرض سفليس و تقاضاي اعطاي ديپلم طب به وي. 1300 ش.

2

792

امراض

297023685

اعزام پزشك به مشهد و آموزش معلمين جهت درمان بيماران تراخمي، پيشنهاد استخدام پزشكان تبعيدي از شوروي در اداره معارف جهت مداوا


آدرس مطب :
تلفن : -

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :