دکتر مسعود کثیری

پزشک عمومی


اسناد 11


ردیف

کلید واژه

شماره ردیف

(شماره سند)

عنوان سند

تعداد صفحات

1001

صحیه

103004

مطالعات مربوط به آبهای معدنی رودهن و تجزیه شیمیایی آنها 1314 ش.

16

1002

صحیه

103004

مکاتبات مربوط به پرداخت حق الزحمه آبله کوبان رامهرمز 1314ش

4

1003

امور بیمارستانها

108009

بودجه تخصیصی سال 1321 اداره دانشکده پزشکی و بیمارستانها 1321 ش

14

1004

امور بیمارستانها

108009

اعتراض سفارت فرانسه نسبت به مرخصی آقای دکتر ویلهیم و جواب وزارت معارف 1305 ش

19

1005

بیمارستانها

111004

گزارش از کمبود پزشک در سبزوار 1321 ش

3

1006

بیمارستانها

111004

نگرانی اهالی از نبودن طبیب بهداری و شیر و خورشید سرخ و دوا و شیوع مرض گریپ (کردستان) 1315 ش

10

1007

بهداشت عمومی

111003

گزارش راجع به تسامح در تلقیح واکسن ضدحصبه به دانش آموزان مدارس و فوت عده ای از محصلین در خصوص آن

3

1008

بهداشت عمومی

111003

گزارشی از شیوع بیماری تب راجعه در زابل و قراء اطراف آن

1

1009

بهداشت عمومی

111003

شیوع بیماری تیفوس در حومه یزد و اصفهان و ضرورت جلوگیری از آن 1322 ش

5

1010

بهداشت عمومی

111003

شیوع بیماری آبله در جاسک و تقاضای اعزام پزشک 1323 ش

3

1011

بهداشت عمومی

111003

اوضاع قرنطینه در مناطق جنوبی کشور و مکاتبات بین وزارت صحیه و سفارت انگلیس

8

1012

بهداشت عمومی

111003

شیوع مرض دیفتری در قراء خوار 1327 ش

2

1013

بهداشت عمومی

111003

شیوع بیماری تب در قریه گنگ و ضرورت جلوگیری از اتلاف مردم آن منطقه 1326 ش

4

1014

بهداشت عمومی

111003

شیوع تب راجعه در گرمسار و اعزام پزشک به آن منطقه 1326 ش.

6

1015

بهداشت عمومی

111003

شیوع بیماری مالاریا و تب راجعه و لزوم اقدام مقتضی در این خصوص 1325 ش

4

1016

بهداشت عمومی

111003

شیوع مرض حصبه و لزوم اعزام فوری طبیب 1325 ش

3

1017

بهداشت عمومی

111003

شیوع تب راجعه در گلپایگان 1325 ش

2

1018

بهداشت عمومی

111003

گزارش از شیوع بیماریهای آبله، تیفوس، تب راجعه و مالاریا و ذات الریه در شهرهای مختلف استان گیلان 1325 ش

50

1019

بهداشت عمومی

111003

وضعیت نابسامان بهداشت کرمانشاه، آلودگی آب، شیوع بیماریهای مختلف و کمبود پزشک جهت معالجه معتادین

14

1020

بیمارستانها

111004

کمبود دارو در داروخانه بهداری زابل 1321 ش.

5

1021

بیمارستانها

111004

گزارش تلگرافی از شیوع انواع بیماریها و عزیمت پزشک بهداری جهت شرکت در کمیسیون سربازگیری 1324 ش

5

1022

بیمارستانها

111004

تأسیس بیمارستان ده تختخوابی در شهرستان 1324 ش (آباده)

11

1023

بیمارستانها

111004

ایجاد درمانگاه در ارسنجان شیراز 1326 ش

5

1024

بیمارستانها

111004

بودجه تخصیصی جهت تأسیس یک مریضخانه دولتی در تهران 1307 ش.

2

1025

بیمارستانها

111004

اعلام اعزام دو دستگاه درمانگاه سیار به منطقه لرستان 1325 ش

5

1026

امور اداری ومالی

111005

شکایت از عدم دریافت حقوق معوقه آبله کوب بهداری 1325 ش

1

1027

امور اداری ومالی

111005

تقاضای دکتر بقراط پزشکی مبنی بر احضار فرزندش دکتر هدایت پزشکی از لندن و ارجاع شغل به مشارالیه 1325 ش

5

1028

دارو

111007

گزارش از فقدان دارو در تبریز 1321 ش

2

1029

دارو

111007

دستور برکناری رئیس بنگاه داروئی کشور و رسیدگی به عملیات چند ساله بنگاه 1325 ش

1

1030

صحيه

103004

معرفي نماينده جهت حضور در جلسات كنگره بين المللي بيمارستانهاي پاريس 1316 ش.

2

1031

صحیه

103004

ضرورت استخدام پروفسور یاروشی جراح، بمنظور خدمت و تدریس در بیمارستانها و دانشکده پزشکی 1318 ش

5

1032

صحیه

103004

شیوع بیماری آبله در منطقه و لزوم اعزام آبله کوب با مایه آبله در محل 1318 ش

3

1033

صحیه

103004

شکایت از وضعیت داروخانه بیمارستان بقز و تلفات ناشی از فروش داروی خود سرانه به بیماران 1318 ش

4

1034

صحیه

103004

شیوع بیماری سیاه زخم در گرگان و اقدامات بهداری و اداره دامپزشکی در این خصوص 1318 ش

3

1035

صحیه

103004

کمبود پزشک و دارو در بهبهان، رامهرمز، کازرون و سایر نقاط خوزستان 1316 ش

25

1036

صحيه.

103004

شيوع بيماري در فوسود و لزوم جلوگيري از آن 1316 ش.

2

1037

قوانین

113009

بودجه تفضیلی سال 1316 موسسه پاستور

4

1038

قوانين

113009

طرح تصویبنامه تقسیم اعتبارات بودجه تفضیلی سال 1319 بنگاه پاستور

3

1039

قوانین

113009

مصوبات مربوط به ساختمانهای وزارت بهداری بنگاه پاستور 1320

5

1040

قوانین

113009

مصوبه مربوط به انتقال کارهای بنگاه پاستور از وزارت کشور به وزارت بهداری 1320 ش.

5

1041

قوانین

113009

مصوبه مربوط به چگونگی فروش دارو به اشخاص با بضاعت و بنگاههای بهداری 1321 ش.

3

1042

قوانین

113009

تصویبنامه هیئت دولت راجع به دعوت از سه نفر پروفسور از انستیتو پاستور فرانسه جهت بازدید از بنگاه پاستور ایران و استفاده از مطالعات اخیر آنها- پرداخت هزینه های مسافرت و پذیرائی آنها 1325 ش.

4

1043

قوانین

113009

مصوبه هیئت دولت راجع به پرداخت بهای یک پارچه قالی اهدائی از طرف دولت به پروفسور لویر (دانشمند فرانسوی) 1325 ش

3

1044

قوانین

113009

مصوبه مربوط به خرید لوازم ضروری لابراتوار انستیتو پاستور 1336 ش.

4

1045

قوانین

113009

قانون اختصاص اعتبار جهت تکمیل ساختمان بیمارستان فارابی 1321 ش.

6

1046

قوانین

113009

مصوبه مربوط به تأسیس اداره روابط بهداشت بین المللی در وزارت بهداری 1326 ش.

11

1047

قوانین

113009

تصویبنامه های هیئت دولت راجع به تامین نیازهای مالی انستیتو پاستور (پرداخت عوارض گمرکی 18 صندوق لوازم آزمایشگاهی بنگاه پاستور از محل اعتبار دولت و ... ) 1332 ش

15

1048

قوانین

113009

مصوبه هیئت دولت راجع به افزایش حقوق آبله کوبان بهداری و شکایت عده ای از آبله کوبان در رابطه با عدم پرداخت فزونی حقوق خود 1334 ش

30

1049

صحیه

103004

عدم وجود حمام در روانسر و شیوع بیماریهای ذات الریه و حصبه در آنجا 1316ش

2

1050

صحیه

103004

شیوع مالاریا، آبله، سرخجه در روانسر و اعزام پزشک به آن منطقه به منظور تلقیح واکسن و مداوای بیماران 1316 ش

6

1051

صحیه

103004

شیوع طاعون و وبا در کراچی و اجرای قرنطینه در خصوص کشتیها و مسافرین و عدم رعایت مقررات فوق توسط سروان غنی پور افسر امنیه مربوط به خارج شدن قبل از موعد از قرنطینه 1316 ش.

3

1052

صحیه

103004

شیوع سیاه سرفه و تب نوبه در جزیره قشم و اعزام پزشک هنگام جهت معالجه و عدم رعایت بهداشت توسط قابله های طایفه بویراحمدی 1316 ش

4

1053

صحیه

103004

شیوع امراض مختلف در منطقه به واسطه گرم شدن هوا 1317 ش.

2

1054

صحیه

103004

معالجه بیماران به طور مجانی 1317 ش

3

1055

صحیه

103004

شیوع امراض دیفتری، مالاریا و تب در شهر و اطراف آن 1317 ش.

5

1056

صحیه

103004

تادیه مطالبات حقوقی دکتر سیف الاطباء مدیر کل صحیه کل مملکتی 1308 ش

7

1057

صحیه

103004

درخواست صحیه کل مملکتی مبنی بر پرداخت مخارج مراجعت سکینه خانم قابله از اسلامبول به تهران توسط دولت و معافیت از حقوق گمرکی در مورد اشیائی که وی جهت تأسیس تولد خانه با خود به ایران آورده است. 1308 ش

3

1058

صحیه

103004

درخواست سید محمد (سید الحکماء) مقیم فیروزآباد میبد یزد راجع به اقدام مامورین وزارت داخله در جلوگیری از عمل طبابت به علت عدم گواهی طبق قانون طبابت و اجازه اشتغال به طب در پی رضایت اهالی 1308 ش

3

1059

صحیه

103004

سواد لایحه اداره صحیه کل مملکتی در مورد آبله کوبی اجباری در کل مملکت 1308 ش

2

1060

صحیه

103004

بروز طاعون در بغداد، ایجاد قرنطینه در سرحد، همچنین قرنطینه مسافرین هواپیماهای وارده از بغداد در دوشان تپه و تقاضای سفارت انگلیس دال بر فعالیت چاپار این سفارت از این قرنطینه 1308ش

3

1061

صحیه

103004

مخالفت با تخریب موسسه آبله کوبی دایر شده توسط شمس حقیقی در خمین در صورتی که مانع عبور و مرور نباشد 1307 ش

1

1062

صحیه

103004

لزوم تشکیل صحیه در مسجد سلیمان 1307 ش

4

1063

صحيه

103004

ترجمه دو تلگراف بی سیم از کراچی و سنگاپور راجع به شیوع طاعون در کراچی و مقررات قرنطینه در مورد مسافرانی که از کراچی وارد ایران می شوند 1316 ش

3

1064

صيحه

نامه اهالي يزد به ريئس الوزراء به منظور قدر داني و بذل توجه مخصوص نسبت به دكتر محمد خان حافظي طبيب صحيه يزد 1307 ش.

1

1065

صحیه

103004

شیوع مالاریا، تیفوس و اسهال در ناحیه غرب و اقدامات مربوط به معالجه بیماران و جلوگیری از شدت آن 1316 ش

23

1066

صحیه

103004

تقاضای اعزام پزشک به مشهد اردهال توسط اهالی آن منطقه 1316 ش.

3

1067

صحیه

103004

شکایت از دخالت غیرمجاز آبله کوب سابق در طبابت چشم

2

1068

صحیه

103004

شیوع امراض آبله- اسهال خونی- ورم روده- حصبه و اقدامات مربوط به اعزام پزشک و دارو و واکسینه نمودن اهالی 1318 ش.

12

1069

صحیه

103004

نحوه رفتار رئیس صحیه استان وتقاضای رسیدگی دراینمورد 1316 ش.

4

1070

صحیه

103004

شیوع امراض مختلف و فقدان پزشک و دستور رسیدگی به اداره کل بهداری 1316 ش

2

1071

پزشکان

297041145

صدور جواز طبابت برای سید محمدخان لاریجان و انتصاب نامبرده به عنوان رئیس حفظ الصحه آمل و تقاضای پرداخت حقوق وی از محل عوائد نواقل (راهها)

6

1072

پزشکان

297041641

اجاره نامه طبابت یکی از پزشکان 1310 ش.

7

1073

پزشکان

297039790

درخواست عدم جلوگیری از ادامه فعالیت شریف الاطباء در سبزوار 1301 ش.

4

1074

پزشکان

297039827

گزارش صحی مدارس نسوان تهران 1302 ش.

15

1075

پزشکان

297039873

اجازه نامه طبابت محمدتقی طبیب لقمانی در کازرون، تائید طبابت وی از طرف اهالی، تشریع برخی از اعضاء و جوارح و امراض آنان توسط ایشان، منضم به یک قطعه عکس 1308 ش.

14

1076

پزشکان

297039783

جواز اشتغال به کار دکتر آرسن گالستان آرزوئیان به انضمام دیپلم وی از دارالفنون کالیفرنیا 1306 ش.

7

1077

پزشکان

297039787

تقاضای دکتر میرزا حبیب الله خان در خصوص عدم جلوگیری از طبابت وی به انضمام استشهادیه هایی در این رابطه 1301 ش.

7

1078

پزشکان

297041115

نامه وزارت معارف به اداره کل صحیه مملکتی: تقاضای عزیزالله خان فولادین از خوانین بختیاری مبنی بر اعزام پزشک به قریه چابلق و بربرود لرستان

2

1079

پزشکان

297041115

تقاضای دکترحییم جهت طبابت در سلطان آباد همدان منضم به تصدیقنامه هایی در خصوص تایید طبابت ایشان و ... 1316 ش.

13

1080

پزشکان

297039237

استشهاد اهالی شمیران در زمینه طبابت یکی از پزشکان جهت صدور جواز

7

1081

پزشکان

297039775

تقاضانامه و تصدیقنامه اهالی قم در خصوص کحالی میرزا احمد کحال

5

1082

پزشکان

297039775

جواز اشتغال به کار آقا شیخ مرتضی به انضمام استشهادیه مردم لاهیجان در این مورد 1301 ش.

3

1083

پزشکان

297039760

جواز اشتغال به کار دکتر سید مهدیخان طرفه 1304 ش.

3

1084

پزشکان

297039759

جواز اشتغال به کار دکتر غلامعلی خان 1304 ش.

2

1085

پزشکان

297039758

جواز اشتغال به کار دکتر عباسقلی خان نعیمی تبریزی 1304 ش.

4

1086

پزشکان

297039713

درخواست گشایش داروخانه از سوی محمود نجم آبادی به نام داروخانه رازی در تهران و ... 1303 ش.

8

1087

پزشکان

297039602

تائید صلاحیت طبابت مهدی سقراط الحکما در (اردکان یزد) توسط نظام الحکما و مودب السلطنه 1325 ش.

5

1088

پزشکان

297039601

جواز طبابت ابوالقاسم ممتاز 1305 ش.

4

1089

پزشکان

297039321

تقاضای دکتر آروم وارتاپطیان مبنی بر جواز اشتغال به کار و موافقت معارف با درخواست وی 1304 ش.

3

1090

پزشکان

297039583

درخواست اداره معارف گیلان مبنی بر صدور جواز طبابت برای فارغ التحصیلان دارالفنون آذربایجان قفقاز و تبعه ایران 1306 ش.

14

1091

پزشکان

297038326

درخواست اهالی سمنان در خصوص صدور اجازه نامه رسمی به سید محسن جراح جهت جراحی و کحالی در سمنان 1302 ش.

11

1092

پزشکان

297039188

دستور وزارت کشور جهت ثبت اجازه نامه های صادره از وزارت معارف براساس ماده 1 قانون طبابت 1304 ش.

3

1093

پزشکان

297039195

اجازه اشتغال به طبابت به یکی از اطباء به علت پذیرفته شدن در امتحانات مدرسه طب 1303 ش.

4

1094

پزشکان

297039232

استشهاد اهالی مشهد در مورد یکی از اطباء جهت اخذ اجازه نامه طبابت 1301 ش.

8

1095


آدرس مطب :
تلفن : -

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :