دکتر مسعود کثیری

پزشک عمومی


مشخصات برنامه و سرفصل دروس

فصل اول: کليات

تبیین رشته و هدف آن:

تاریخ علم خود یک علم است و همانند هر علمی ویژگیهای خاص خود را دارد. شاید مهمترین این ویژگیها آن باشد که تاریخ علم از سویی با تمام تاریخ بطور کلی و از سویی با تمامی علوم بستگی و پیوستگی نزدیک دارد. عوامل حرکت و پیشرفت علم نه فقط در خود علم بلکه در موقعیت تاریخی و شرایط و اوضاع احاطه کننده آن است. علم از این موقعیت اثر می گیرد و به نوبه خود بر آن تاثیر می گذارد. هر گونه ارزیابی و دگرگونی های بنیادی در هریک از رشته های علمی، معمولا نیازمند ملزوماتی است که تاریخ علم از جمله آنها به شمار می رود. هدف کلی از این رشته عمیق تر کردن دیدگاه دانش آموختگان رشته های علمی و ایجاد زمینه های لازم در دستیابی به روش ها و مبانی نوین به منظور نیل سریع به پیشرفت و یا شکل دهی قالب ها و چهارچوب های نوین علمی و همچنین بررسی دستاوردهای علمی و فنی بشری به ویژه در دوره شکوفایی تمدن اسلامی و تربیت مدرس و پژوهشگر لازم جهت این بررسی ها است.

در میان علوم مختلف، دانش پزشکی هم به لحاظ سابقه بسیار طولانی کاربرد آن و به اعتبار همزاد بودن این دانش در اشکال اولیه آن با خلقت انسان که زاییده نیاز ملموس انسانها از همان آغاز خلقت بوده است و هم به لحاظ حجم عظیمی از فعالیتهای تجربی در مورد آن، جایگاه ویژه ای دارد. پیدایش مکاتب متنوع پزشکی در بخشهای مهمی از جهان متمدن گذشته، ارتباطات بین المللی، راهکارهای پیشگیری، منابع دارویی موجود در اقلیم های مختلف و... مجموعا تاریخ علوم پزشکی را در موقعیت استثنایی قرار می دهد. سهمی که سرزمین ایران و فرهنگ و تمدن اسلامی در رشد و بالندگی دانش پزشکی در قرون گذشته داشته است و آثار آن بر دانش پزشکی معاصر، همچنین پیدایش مکاتب پزشکی مختلفی با دستمایه فرهنگ پزشکی ایران اسلامی در بخشهایی از جهان، تاکید خاصی بر ضرورت توجه ویژه به تاریخ علوم پزشکی ایران و دوره تمدن اسلامی را می طلبد. در کل هدف از این رشته تربیت گروهی از متخصصین برخوردار از آگاهی های لازم در زمینه تاریخ علوم پزشکی و بخصوص تاریخ علوم پزشکی در دوره تمدن اسلامی است که قادر به تدریس در دانشگاهها و انجام پژوهشهای گسترده تاریخی در میراث گرانقدر طب اسلامی باشند.

توانمندی و مهارتهای دانش آموختگان رشته:

دانش اموختگان این رشته با تقیدی آگاهانه و پشتوانه ای از معارف اسلامی و برخورداری از درکی درست و اطلاعاتی گسترده درباره تاریخ علم، می توانند نقش های موثری در خصوص آموزش، پژوهش و همچنینمشاوره و مشارکت در امور آموزشی و پژوهشی را به عهده گرفته و راه را برای تولید علم برخاسته از آرمانهای دینی و بومی جامعه اسلامی هموار نمایند.

همچنین رسالت ویژه از گرایش تاریخ علوم پزشکی عبارتست از تربیت گروهی از متخصصین برخوردار از آگاهی های لازم در زمینه تاریخ علوم پزشکی، بخصوص در دوره تمدن اسلامی که قادر به تدریس در دانشگاهها و انجام پژوهشهای گسترده تاریخی در میراث گرانقدر پزشکی باشند.

زمینه های پژوهشی رشته درخواست شده:

آشنایی با تاریخ علم و بخصوص تاریخ علوم و فرهنگ اسلامی روشن نمودن نقش ایرانیان در توسعه علمی جهان اسلام و تاریخ علم تولید علم مبتنی بر آرمانهای دینی بومی سازی تولید علم در جوامع اسلامی بازشناسی میراث تاریخ پزشکی و منابع آن پزوهشهای منبع شناختی بررسی تاثیرات و تاثرات مکاتب پزشکی از طب اسلامی بررسی چگونگی انتقال دانش پزشکی از ایران به سایر کشورها و بالعکس تحقیق در متون طبی و داروسازی ایران به منظور مشخص کردن سهم ایران در تاریخ علم تصحیح و مقابله متون تاریخ طب اسلام و ایران جمع آوری اطلاعات و ارزیابی انها در زمینه تاریخ پزشکی به منظور بهینه سازی انها پزوهش در مراکز تحقیقاتی در زمینه های تاریخ پزشکی اسلام و ایران

میزان هماهنگی رشته با برنامه پنجساله و ماموریتهای گروه اموزشی و دانشگاه:

گروه تاریخ در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهش دانش تاریخ و دست یابی به تربیت نیروی انسانی کارآمد و تمدن ساز در جهت اهداف آموزش و پژوهش جمهوری اسلامی ایران بر ان است تا با ایجاد رشته تاریخ علم و گرایش تاریخ پزشکی در دانشگاه اصفهان، به این امر مهم اقدام نماید.

میزان هماهنگی با سند چشم انداز 20 ساله، نقشه جامع علمی کشور و سند توسعه استان:

در راستای تحقق برنامه 20 ساله کشور تلاش گروه تاریخ بر این است که از نظر توسعه دانش تاریخ بر جایگاه واقعی خود در منطقه دست یابد و این رشته می تواند با ایجاد خودباوری و خودآگاهی در جوانان کشور، موثر واقع شود و زمینه های نرم افزاری جایگاه منطقه ای توسعه پایدار علمی را برای برنامه ریزی توسعه ایران و دست یابی و تحقق چشم انداز برنامه در افق 20 ساله تا سال 1404 شمسی فراهم نماید. در این رابطه شهر اصفهان به لحاظ جایگاه فرهنگی و علمی خود، دارای توانایی های بالقوه در عرصه تاریخ علم و تمدن اسلامی می باشد. بدیهی است که این رشته به خوبی می تواند ایران را در رابطه و تعامل با جهان قرار دهد تا زمینه تحقق بیشتر بند 5 سند چشم انداز فراهم گردد و موجبات الگوی مردم سالاری دینی و توسعه کارآمد بر مبناب عقلانیت و دانایی محوری را در جهان اسلام برای کشور ایران فراهم آورد.

ضرورت ایجاد رشته برای پاسخگویی به نیازهای بازار کار منطقه ای و ملی:

با توجه به نتیجه نیاز سنجی و تلاش برای برآوردن نیازهای توسعه علمی کشور در زمینه مطالعات تاریخی، این برنامه تدوین گردیده است.

وضعیت رشته در دانشگاههای منطقه، کشور و خارج از کشور:

تاریخ علم از جمله رشته های دانشگاهی است که بر اساس کارهای علمی و پژوهشی یکصد سال اخیر دانشمندان و به منظور گسترش کارهای علمی و پژوهشی تازه تر، در بیشتر دانشگاههای معتبر جهان شکل گرفته است. اینگونه دانشگاهها نخست از مقطع کارشناسی ارشد به بالا به تربیت دانشجو و متخصص در رشته تاریخ علم پرداخته اند ولی بعدها با توجه به نیاز گسترده در این زمینه، با تاسیس گروههای آموزشی به تربیت دانشجو از مقطع کارشناسی به بالا همت گماشته اند که گروه اموزشی تاریخ دانشگاه اکلاهما در آمریکا، نمونه ای از آن به شمار می رود. به دلیل اهمیت فوق العاده این رشته بود که در برنامه ریزی های آموزشی پس از انقلاب، در بیشتر رشته های دانشگاهی، درسی به نام تاریخ علم مانند تاریخ ریاضیات، تاریخ پزشکی و... گنجانده شد تا دانشجو با مبانی رشته خود آشنا گردد و بتواند با اگاهی کامل چیزی به مجموعه موجود رشته خود بیفزاید. در خصوص تاریخ پزشکی، علی رغم اینکه تدریس آن بصورت یک رشته مجزا در بسیاری از کشورها سابقه طولانی دارد،در کشور ما اینگونه مباحث بصورت خیلی کلی و ناقص در کنار درس اخلاق پزشکی تدریس می شد ولی متاسفانه بصورت یک رشته مستقل مطرح نبوده است. البته در سال 1382 شورای برنامه ریزی دانشگاه تهران رشته ای تحت عنوان تاریخ علم در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش ریاضی در جهان اسلام، طب و داروشناسی در جهان اسلام، نجوم در جهان اسلام، فیزیک در جهان اسلام به تصویب رسانیده است.

میزان همگامی با تحولات علمی در سطح ملی و بین المللی:

با توجه به انتظار جهانی و ملی از کاربرد تجارب ارزنده گذشتگان و بهره گیری از میراث عظیم ملی ما و ضرورت القاء اعتماد به نفس بیشتر نزد دانشجویان و محققین ایرانی، انتظار می رود این دوره آموزشی بتواند با تربیت نیروهای کارآمد و اگاه، به سهم خود گام موثری در پیشبرد اهداف توسعه علمی و احیا ارزش های ملی بردارد.

سایر توضیحات ضروری:بررسی تاریخ علم و فرهنگ و تمدن اسلامی نشان می دهد که اصفهان همواره یکی از مراکز مهم علمی و تمدنی، بخصوص در دوره اسلامی بوده است. کثرت وجود مقابر علما و پزشکان نامدار در تخت فولاد اصفهان خود به نوعی موید این ادعا است. باز شناسی سیر تحولات علمی بخصوص در سرزمین بزرگ ایران ، توجه ویژه اسلام به علم و بخصوص دانش پزشکی، تلاش ارزنده دانشمندان ایرانی بخصوص در دوره تمدن اسلامی، نوآوری های انها و چگونگی انتقال علوم از سرزمینهای اسلامی به دیگر سرزمینها، اثرات مثبت اگاهی از سیر تاریخی علم و سهم ایران در این تحولات، زمینه ساز اعتماد به نفس بیشتر نزد جوانان و نیز فراهم کننده عرصه های جدیدی از پژوهش و اموزش و پشتوانه تاسیس این رشته در دانشگاه اصفهان است.

برنامه دروس:

دروس كارشناسي ارشد تاريخ گرايش تاريخ طب اسلامي در سه جدول اصلي، تخصصي و اختياري تعريف شده است. دروس اصلي در قالب 6 درس و 12 واحد و بر پايه دروس مشترك تنظيم گرديده است. جدول دروس تخصصي در قالب 8 درس و 18 واحد تنظيم گرديده است كه 4 واحد آن پايان نامه مي باشد. جدول دروس اختياري در قالب 6 درس و 12 واحد تنظيم گرديده كه دانشجو مي بايست 2 واحد از آنها را انتخاب نموده و بگذراند.


آدرس مطب :
تلفن : -

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سید مجید [ 1393-06-03 ]
فکر کنم دکتر امسال از 6 نفر دانشجوی تاریخ طب 2 نفرشون نیان!!!!

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صفحه اصلیبیوگرافیکتاب های منمقالات منکارهای پژوهشی دانشجویانگاه نوشته هااسناد تاریخ پزشکیدوره کارشناسی ارشد– گراصفحه شخصی پویاپیامهای کاربرانسوالات پزشکیسایتهای دیگر