دکتر مسعود کثیری

پزشک عمومی


شرح دورس اصلی

مباني و تاريخ پزشكي و داروشناسي باستان

Fundamentals and History of Medicineand Pharmacology

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی:

حل تمرین:

نوع درس:

پیشنیاز:

هدف درس:

آشنايي با حوزه ها و مكتبهاي طب و داروشناسي قديم كه دانش پزشكي اسلامي از آنها اخذ شده است.

رئوس مطالب:

آشنايي با مكتب هاي طبي ايران، يونان و مصر قديم تاثير آثار بقراط، جالينوس در طب اسلامي آشنايي با مكتب هاي داروشناسي چين، هند و يونان در طب اسلامي تاثير مكتب هاي داروشناسي سرياني، چين، هند و يونان در طب اسلامي

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

٭

٭

٭

بازدید:

از كارخانه هاي داروسازي گياهي مانند گل دارو در اصفهان

منابع اصلی:

تاريخ طب اسلامي تاليف ادوراد براون، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران، انتشارات علمي فرهنگي 1337 تقويم الصحه، ابن بطلان، ترجمه غلامحسين يوسفي، تهران 1350 سلطان زاده، حسین، تاریخ مدارس ایران از عهد باستان تا تاسیس دارالفنون، نشرآگاه ،تهران،1364 دامپي، ير، تاريخ علم، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، انتشارات سمت، تهران، 1371 حاجي خليفه، ( 1992 ) ،كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون ، جلد پنجم، بيروت. الگود، سیریل، تاریخ پزشکی ایران و سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه باهر فرقانی،ويراسته محمد حسين زماني، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران،1371 نجم آبادی، محمود، تاریخ طب در ایران، جلد1، چاپ هنر بخش، تهران، 1341 ابن العبري ، غريغوريوس ابوالفرج اهرون ، (1364 ) ، تاريخ مختصر الدول ، ترجمه دكتر محمد علي تاج پور، دكتر حشمت ا... رياضي دورانت، ويل و آريل، (1358 ) ، تاريخ تمدن، جلد اول، مشرق زمين گاهواره تمدن، ترجمه احمدآرام، جلد اول، تهران، نشر اقبال. Dr. Barjesteh.S Qajar era health hygiene and beauty Rotterdam 2003

تاريخ داروشناسي در دوره اسلامي

PharmacologyoftheIslamic period

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی:

حل تمرین:

نوع درس:

پیشنیاز:

هدف درس:

آشنايي با مباني داروشناسي يوناني و اسلامي و بررسي كتابهاي داروشناسي مسلمانان و سير تكاملي داروشناسي

رئوس مطالب:

داروشناسي در كتاب الحاوي رازي داروشناسي در كتاب الصناعه علي بن عباس اهوازي داروشناسي در كتاب قانون ابن سينا كتاب الصيدنه ابوريحان بيروني آشنايي با كتاب اختيارات بديعي آشنايي با مباني داروسازي تحفه حكيم مومن

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

٭

٭

٭

بازدید:

از كارخانه هاي داروسازي گياهي مانند گل دارو در اصفهان

منابع اصلی:

الصناعه علي بن عباس مجوسي قانون ابوعلي سينا ترجمه عبدالرحمن شرافكندي تهران سروش 1370 الحاوي محمد بن زكرياي رازي، حيدر آباد دكن ذخيره خوارزمشاهي سيد اسماعيل جرجاني، تهران بنياد فرهنگ كتاب مفردات الادويه ابن بيطار در جامع لمفردات الادويه و الاغذيه الاغراض الطبيعه سيد اسماعيل جرجاني تهران بنياد فرهنگ ايران 1345 مفتاح الطب ابن هندو، با اهتمام مهدي محقق اختيارات بديعي انصاري شيرازي به تصحيح محمد تقي مير تحفه حكيم مومن، با مقدمه محمود نجم آبادي مخزن الادويه عقيلي خراساني تاريخ طب اسلامي تاليف ادوراد براون، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران، انتشارات علمي فرهنگي 1337 تقويم الصحه، ابن بطلان، ترجمه غلامحسين يوسفي، تهران 1350 الگود، سیریل، تاریخ پزشکی ایران و سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه باهر فرقانی، ويراسته محمد حسين زماني، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران،1371 Dr. Barjesteh.S Qajar era health hygiene and beauty Rotterdam 2003

تاريخ پزشكي در دوره اسلامي(1)

Medicalhistoryin theIslamic period(1)

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی:

حل تمرین:

نوع درس:

پیشنیاز:

هدف درس:

آشنايي با ماهيت پزشكي اسلامي از طريق بررسي آثار پزشكان اوليه اسلامي

رئوس مطالب:

آغاز پيدايش علوم و بخصوص علم پزشكي در اسلام مراكز تعليم و تعلم پزشكي در اسلام و ايران(جندي شاپور و بقيه بيمارستانها) بررسي آثار بختيشوع، حنين بن اسحاق و ماسويه علي بن طبري، كندي، ثابت بن قره بررسي آثار طبي رازي معرفي مراكز تحقيق در پزشكي اسلامي

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

٭

٭

٭

بازدید:

منابع اصلی:

تاريخ طب اسلامي تاليف ادوراد براون، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران، انتشارات علمي فرهنگي 1337 تاريخ الحكما، ابوالحسن علي بن يوسف قفطي، ليپزيك 1951 تاج بخش، حسن، تاريخ بيمارستانهاي ايران(از آغاز تا عصر حاضر)، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران،1379 ركن الحكما فيلسوف الدوله عبدالحسين بن محمد حسن طبيب تبريزي ، مطرح الانظار في تراجم اطباء العصار و فلاسفه المصار ،انتشارات موسسه مطالعات تاريخ پزشكي ، بي جا، 1383 سرمدي، محمد تقي، پژوهش در تاريخ پزشكي و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر، ناشر سرمدي، تهران، 1377 محسني، منوچهر، جامعه شناسي پزشكي، انتشارات طهوري، چاپ پنجم، تهران، 1376 رنان، كالين، تاريخ علم كمبريج، ترجمه حسن افشار، نشر مركز، تهران، 1385 سارتن، جورج، مقدمه اي بر تاريخ علم، ترجمه غلامحسين صدري افشار، جلد اول، انتشارات هدهد، تهران، 1365 تقويم الصحه، ابن بطلان، ترجمه غلامحسين يوسفي، تهران 1350 حاجي خليفه، ( 1992 ) ،كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون ، جلد پنجم، بيروت. الگود، سیریل، تاریخ پزشکی ایران و سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه باهر فرقانی،ويراسته محمد حسين زماني، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران،1371 نجم آبادی، محمود، تاریخ طب در ایران، جلد1، چاپ هنر بخش، تهران، 1341 ابن العبري ، غريغوريوس ابوالفرج اهرون ، (1364 ) ، تاريخ مختصر الدول ، ترجمه دكتر محمد علي تاج پور، دكتر حشمت ا... رياضي دورانت، ويل و آريل، (1358 ) ، تاريخ تمدن، جلد اول، مشرق زمين گاهواره تمدن، ترجمه احمدآرام، جلد اول، تهران، نشر اقبال. Dr. Barjesteh.S Qajar era health hygiene and beauty Rotterdam 2003

تاريخ پزشكي در دوره اسلامي(2)

Medicalhistoryin theIslamic period(2)

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی:

حل تمرین:

نوع درس:

پیشنیاز:

هدف درس:

آشنايي با ماهيت پزشكي اسلامي از طريق بررسي آثار پزشكان اوليه اسلامي

رئوس مطالب:

بررسي آثار علي بن عباس مجوسي، خوارزمي، علي بن عيسي بررسي آثار زهراوي، ابن سينا و سيد اسماعيل جرجاني بررسي آثار ابن نفيس، ابن رشد بررسي آثار طبي دوره مغول بررسي آثار طبي مكتب شيراز و منصور بن محمد بررسي طب در دوره صفويه و قاجار

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

٭

٭

٭

بازدید:

منابع اصلی:

تاريخ طب اسلامي تاليف ادوراد براون، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران، انتشارات علمي فرهنگي 1337 بروشکی، محمد مهدی، روش اداری و آموزشی ربع رشیدی، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد1365 رشید الدین فضل الله همدانی، تنگسوق نامه یا طب اهل ختا، با مقدمه مجتبی مینوی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1350 عیسی بک، احمد، تاریخ بیمارستانها در اسلام، ترجمه نورالله کسائی، انتشارات موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، چاپ اول، بی جا 1371 هدايتي، سيد جواد، تاريخ پزشكي معاصر ايران، از تاسيس دارالفنون تا انقلاب اسلامي، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، 1381 يزدي نژاد، علي، نام آوران پزشکي معاصر ايران، انتشارات خانه فرهنگ و هنر مير ماه، تهران،1385 روستايي، محسن، تاريخ طب و طبابت در ايران (از عهد قاجار تا پايان عصر رضا شاه) به روايت اسناد، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، تهران، 1382 تاريخ الحكما، ابوالحسن علي بن يوسف قفطي، ليپزيك 1951 تاج بخش، حسن، تاريخ بيمارستانهاي ايران(از آغاز تا عصر حاضر)، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران،1379 ركن الحكما فيلسوف الدوله عبدالحسين بن محمد حسن طبيب تبريزي ، مطرح الانظار في تراجم اطباء العصار و فلاسفه المصار ،انتشارات موسسه مطالعات تاريخ پزشكي ، بي جا، 1383 سرمدي، محمد تقي، پژوهش در تاريخ پزشكي و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر، ناشر سرمدي، تهران، 1377 محسني، منوچهر، جامعه شناسي پزشكي، انتشارات طهوري، چاپ پنجم، تهران، 1376 رنان، كالين، تاريخ علم كمبريج، ترجمه حسن افشار، نشر مركز، تهران، 1385 سارتن، جورج، مقدمه اي بر تاريخ علم، ترجمه غلامحسين صدري افشار، جلد اول، انتشارات هدهد، تهران، 1365 تقويم الصحه، ابن بطلان، ترجمه غلامحسين يوسفي، تهران 1350 حاجي خليفه، ( 1992 ) ،كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون ، جلد پنجم، بيروت. الگود، سیریل، تاریخ پزشکی ایران و سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه باهر فرقانی، ويراسته محمد حسين زماني، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران،1371 نجم آبادی، محمود، تاریخ طب در ایران، جلد1، چاپ هنر بخش، تهران، 1341 ابن العبري ، غريغوريوس ابوالفرج اهرون ، (1364 ) ، تاريخ مختصر الدول ، ترجمه دكتر محمد علي تاج پور، دكتر حشمت ا... رياضي دورانت، ويل و آريل، (1358 ) ، تاريخ تمدن، جلد اول، مشرق زمين گاهواره تمدن، ترجمه احمدآرام، جلد اول، تهران، نشر اقبال. Dr. Barjesteh.S Qajar era health hygiene and beauty Rotterdam 2003

تاريخ عمومي علم1( دوره باستان)

Generalhistoryof science1(Ancient period)

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی:

حل تمرین:

نوع درس:

پیشنیاز:

هدف درس:

آشنایي با حوزه ها علمی باستان که دانش پزشكي اسلامي از آنها اخذ شده است.

رئوس مطالب:

آشنايي با دوره های پیش از تاریخ و تاریخی آشنایی با تمدن بابل، مصر، هند آشنایی با یونان و سرچشمه های دین و فلسفه در یونان دین و فلسفه در جهان باستان مکتب فیثاغورس و ارسطو آشنایی با مکاتب ایران باستان و عناصر اربعه آشنایی با مکتب اسکندریه و دلایل انحطاط علم

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

٭

٭

٭

بازدید:

منابع اصلی:

علم در تاريخ، نوشته جان برنال.، اطلاعات نشر : اميركبير، ۱۳۵۴ تاريخ علم كمبريج، كالين ا. رنان، نشر مركز، ۱۳۶۶ تاريخ و فلسفهعلم، نوشته لويس ويليام هلزي هال، سروش (انتشارات صدا و سيما)، 1366 : تاريخ علم در ايران، تاليف مهدي فرشاد، اطلاعات نشر : اميركبير، 1365 تاريخ علم، علم قديم تا پايان دوره طلائي يونان، سارتون، جورج، ۱۸۸۴- ۱۹۵۷، : اميركبير، فرانكلين تاريخ علم، تاليف دامپي ير، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، 1371 مقدمه بر تاريخ علم، جورج سارتون، وزارت علوم و آموزش عالي، دفتر ترويج علوم، 1353 علم قديم و تمدن جديد، مشتمل بر اقليدس و زمان او، بطليموس و زمان او، پايان علم و فرهنگ يوناني، جورج سارتون، نشر طهوري شش بال، مردان علم در رونسانس، جورج سارتون، 1339 سرگذشت علم، جورج سارتون،نشر جيبي، 1343 آشنايي با نامداران علم و ادب و هنر و تاريخ، ابراهيم فائقي، 1371 شرحي بر زندگاني دانشمندان برجسته تاريخ: ستارگان آسمان علم و ادب و هنر، به كوشش محمدمسعود موليائي، نشر علم و ورزش، 1373 گاليله: گوشه هايي از زندگي و آثار او، [موريس كلاولين ... و ديگران]، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1374

تاريخ عمومي علم2 (دوره ميانه و اسلامي)

Generalhistoryof science2(Medievaland Islamic period)

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی:

حل تمرین:

نوع درس:

پیشنیاز:

هدف درس:

آشنايي با حوزه ها و مكتبهاي علمی و طب و داروشناسي قديم در دوران میانه و قرون اولیه اسلامی.

رئوس مطالب:

آشنايي با مكتب هاي علمی و طبی در دانشگاه جندی شاپور آشنایی با سده های میانه و قرون وسطی آشنایی با شرایط احاطه کلیسا بر فعالیتهای علمی آشنایی با آراء توماس آکونیاس، راجر بیکن پیدایش آیین اسکولاستیک و دلایل آن تاثیر متقابل نهضت ترجمه اسلامی در علوم قرون وسطی

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

٭

٭

٭

بازدید:

منابع اصلی:

علم در تاريخ، نوشته جان برنال.، اطلاعات نشر : اميركبير، ۱۳۵۴ تاريخ علم كمبريج، كالين ا. رنان، نشر مركز، ۱۳۶۶ تاريخ و فلسفه علم، نوشته لويس ويليام هلزي هال، سروش (انتشارات صدا و سيما)، 1366 : تاريخ علم در ايران، تاليف مهدي فرشاد، اطلاعات نشر : اميركبير، 1365 تاريخ علم، علم قديم تا پايان دوره طلائي يونان، سارتون، جورج، ۱۸۸۴- ۱۹۵۷، : اميركبير، فرانكلين تاريخ علم، تاليف دامپي ير، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، 1371 مقدمه بر تاريخ علم، جورج سارتون، وزارت علوم و آموزش عالي، دفتر ترويج علوم، 1353 علم قديم و تمدن جديد، مشتمل بر اقليدس و زمان او، بطليموس و زمان او، پايان علم و فرهنگ يوناني، جورج سارتون، نشر طهوري شش بال، مردان علم در رونسانس، جورج سارتون، 1339 سرگذشت علم، جورج سارتون،نشر جيبي، 1343 آشنايي با نامداران علم و ادب و هنر و تاريخ، ابراهيم فائقي، 1371 شرحي بر زندگاني دانشمندان برجسته تاريخ: ستارگان آسمان علم و ادب و هنر، به كوشش محمدمسعود موليائي، نشر علم و ورزش، 1373 گاليله: گوشه هايي از زندگي و آثار او، [موريس كلاولين ... و ديگران]، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1374

تاريخ عمومي علم 3(دوره رنسانس)

GeneralHistory ofScience3 (Renaissance)

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی:

حل تمرین:

نوع درس:

پیشنیاز:

هدف درس:

آشنايي با دوره رنسانس و تاثیر مکتب علمی اسلام در ایجاد رنسانس علمی در غرب.

رئوس مطالب:

آشنايي با سرچشمه های نوزایی در اروپا آشنایی با عصر جابر بن حیان ، خوارزمی و مسعودی آشنایی با آرائ لئوناردوداوینچی، کپرنیک، ویلیام گیلبرت، کپرنیک آشنایی با آرائ کپلر، گالیله، دکارت، پاسکال و نیوتن آشنایی با دانشمندان و آراء عصر خرد آشنایی با زمینه های انقلاب صنعتی در اروپا

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

٭

٭

٭

بازدید:

منابع اصلی:

علم در تاريخ، نوشته جان برنال.، اطلاعات نشر : اميركبير، ۱۳۵۴ تاريخ علم كمبريج، كالين ا. رنان، نشر مركز، ۱۳۶۶ تاريخ و فلسفه علم، نوشته لويس ويليام هلزي هال، سروش (انتشارات صدا و سيما)، 1366 : تاريخ علم در ايران، تاليف مهدي فرشاد، اطلاعات نشر : اميركبير، 1365 تاريخ علم، علم قديم تا پايان دوره طلائي يونان، سارتون، جورج، ۱۸۸۴- ۱۹۵۷، : اميركبير، فرانكلين تاريخ علم، تاليف دامپي ير، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، 1371 مقدمه بر تاريخ علم، جورج سارتون، وزارت علوم و آموزش عالي، دفتر ترويج علوم، 1353 علم قديم و تمدن جديد، مشتمل بر اقليدس و زمان او، بطليموس و زمان او، پايان علم و فرهنگ يوناني، جورج سارتون، نشر طهوري شش بال، مردان علم در رونسانس، جورج سارتون، 1339 سرگذشت علم، جورج سارتون،نشر جيبي، 1343 آشنايي با نامداران علم و ادب و هنر و تاريخ، ابراهيم فائقي، 1371 شرحي بر زندگاني دانشمندان برجسته تاريخ: ستارگان آسمان علم و ادب و هنر، به كوشش محمدمسعود موليائي، نشر علم و ورزش، 1373 گاليله: گوشه هايي از زندگي و آثار او، [موريس كلاولين ... و ديگران]، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1374

نقد و بررسی متون و اسناد تاريخی

To criticism and study of historic texts and documents

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی:

حل تمرین:

نوع درس:

پیشنیاز:

هدف درس:تحلیل و ارزیابی منابع آرشیوی و تحلیل نوع و کاربرد اسناد در بازسازی تاریخ طب

رئوس مطالب:

تعریف اسناد پزشکی- تاریخی و کاربرد آن آشنایی با موسسات آرشیوی تاریخ طب در کشورهای اروپایی آشنایی با مراکز آرشیوی کشورهای اسلامی آشنایی با آرشیوهای شخصی

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

٭

٭

٭

بازدید:

از آرشیوهای موجود در شهر اصفهان

منابع اصلی:

مجموعه اسناد فرهنگستان علوم پزشکی مجموعه اسناد وزارت امورخارجه مجموعه اسناد منتشر شده آرشیوهای بین المللی و داخلی

روش تحقيق در تاريخ علم

The research in methods in history of Science

تعداد واحد نظري: 2

تعداد واحد عملي:-

نوع واحد: اصلي

پيشنياز:-

هدف درس:

روش شناسي تحقيق در مطالعات تاريخي و شناسايي فرايند پژوهش علمي و دانشگاهي در تاريخ

رئوس مطالب:

روش تحقيق در تاريخ، علم تاريخ و فلسفه تاريخ

روش شناسي تحقيق علمي و روش هاي پژوهشي در تاريخ

طر ح تحقيق جايگاه، اهميت و اجزاي آن

انواع تحقيق

روش هاي تحقيق

مراحل تحقيق

نقد منابع

شيوه مقاله، پايان نامه و گزارش علمي

روش ارزيابي:

ارزشيابي مستمر

ميان ترم

آزمون نهايي

پروژه

*

*

*

منابع:

ـ استنفورد، م. (1382). درآمدي بر فلسفه تاريخ، (ترجمه احمد گل محمدي). تهران: نشر ني.

- الو، ا. (1375). چگونه مي توان يك پايان نامه تحصيلي نوشت ( ترجمه غلام حسين معماريان). تهران: دانشگاه علم و صنعت.

- بين، ر. ك. (1378). طرح تحقيق و روشهاي مورد پژوهش (ترجمه هوشنگ ناييني). تهران: موسسه فرهنگي آينده پويان.

- توين بي، آ. (1375). مورخ و تاريخ (ترجمه حسن كامشاد). تهران: انتشارات خوارزمي.

- جهانگرد، ن. (1377). مكتب آنال (شيوه تاريخ و تاريخنگاري ساختاري معاصر). تهران: انتشارات جامي.

- حافظ نيا، م. ر. (1382). مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني. تهران: انتشارات سمت.

- زرين كوب، ع. ح. (1362). تاريخ در ترازو. چ 2. تهران: انتشارات امير كبير.

- ساماران، ش. (1375). روش هاي پژوهشي در تاريخ ( ترجمه ابو القاسم بيگناه و مترجمان). چ2. مشهد: آستان قدس رضوي.

- ساروخاني، ب. (1375). روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي. چ 3. 4 جلد. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

- شاله، ف. (1355). شناخت روش علوم يا فلسفه علمي (ترجمه مهدوي). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- فدايي عراقي، غ. ر. (1377). مقدمه اي بر شناخت اسناد آرشيوي. تهران: انتشارات سمت.

- فرانكورد، ي. و ديويد نچماس. (1380). روش هاي پژوهشي در علوم اجتماعي (ترجمه فاضل لاريجاني و رضا فاضلي)، (با مقدمه باقر ساروخاني). تهران: انتشارات سروش.

- قائم مقامي، ج. (1358). روش تحقيق در تاريخنگاري. تهران: دانشگاه ملي ايران.

- كيتسن كلارك، ج. س. ب. (1361). مقدمه اي بر روش تحقيق در تاريخ (ترجمه اوانس اوانسيان). تهران: نشر اساطير.

- نوذري، ح. ع. (1379). فلسفه تاريخ، روش شناسي و تاريخنگاري. تهران: طرح نو.

- ملايي تواني، ع. ر. درآمدي بر روش پژوهش در تاريخ. تهران: نشر ني.

- Bentley, M. (2000). Modern Historiogruaphy an Introduction, London and Newyork. Routlege.

- Parker, (1999). Revolutions and History. Cambridge polity press.

فلسفه تاريخعلم

The philosophy of history of Science

تعداد واحد نظري: 2

تعداد واحد عملي:-

نوع واحد: اصلي

پيشنياز:-

هدف درس:

بررسي و شناخت مهمترين ديدگاهها و مسائل مطرح شده در باب فلسفه تاريخ

رئوس مطالب:

ـ معنا و مفهوم

ـ موضوع و هدف

ـ فلسفه نظري تاريخ و فلسفه تحليلي تاريخ

ـ فلسفه ادواري تاريخ، فلسفه خطي تاريخ

ـ ارتباط فلسفه و تاريخ، طرفداران نظريه جغرافيا

ـ فلسفه تاريخ و مذهب

ـ نظريه اصالت اجتماعي تكنيك و فلسفه تاريخ

ـ نخبگان و فلسفه تاريخ

ـ ديدگاههاي برخي نظريه پردازان از جمله توين بي، ابنخلدون، هگل، ماركس، كالينگوود، رابين جورج

ـ انديشه متفكران مسلمان در قرون اخير.

روش ارزيابي:

ارزشيابي مستمر

ميان ترم

آزمون نهايي

پروژه

*

*

*

منابع:

- ابن خلدون، ع. (1337). مقدمه ابن خلدون (ترجمه پ. گنابادي). تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

- ادوارد، پ. (1375). فلسفه تاريخ (ترجمه ب. سالكي). تهران: نشر پژوهشگاه علوم انساني.

- استنفورد، م. (1382). درآمدي بر فلسفه تاريخ (ترجمه ا. گل محمدي). تهران: نشر ني.

- الياده. م. (1365). مقدمه بر فلسفهاي از تاريخ (ترجمه ب. سركاراني). تبريز: انتشارات نيما

.- حميد، ح. (1352). علم تحولات جامعه. تهران: انتشارات اميركبير.

- رادمنش، ع. (1375). كليات عقايد ابنخلدون درباره فلسفه، تاريخ و تمدن. تهران: نشر قلم.

- شريعتي، ع. (1351). توحيد يك فلسفه تاريخ. بيجا.

- كيمپلف، ب، (1373). فلسفه تاريخ هگل (ترجمه ع. دست غيب). بي جا: انتشارات بديع.

- مهدي، م. (1352). فلسفه تاريخ ابن خلدون (ترجمه م. مسعودي). تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

- مطهري، م. (1369). فلسفه تاريخ. تهران: انتشارات صدرا.

- والش، و. (1362). مقدمهاي بر فلسفه تاريخ (مترجم ض. طباطبائي). تهران: اميركبير.

- Ankersmit, F. R. )(. Historiography and Post modernism.univercity press.

- APPLeby, J. Hunt, Lynn, and Jacob. )(. Telling the Truth about History.Norton.

متون تاريخي به زبان عربي

The historic texts to the Arabic language

تعداد واحد نظري: 2

تعداد واحد عملي:-

نوع واحد: اصلي

پيشنياز:-

هدف درس:

افزايش دانش و مهارت دانشجويان در شناخت و استفاده از متون و اسناد تاريخي به زبان عربي

رئوس مطالب:

در اين درس بخشهايي از متون ذيل بررسي و تدريس ميشود و بخشهايي نيز به صورت تكليف دانشجو و خودخوان مطالعه ميشود.

روش ارزيابي:

ارزشيابي مستمر

ميان ترم

آزمون نهايي

پروژه

*

*

*

*

منابع:

- ابن اثير، ع. (138


آدرس مطب :
تلفن : -

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صفحه اصلیبیوگرافیکتاب های منمقالات منکارهای پژوهشی دانشجویانگاه نوشته هااسناد تاریخ پزشکیدوره کارشناسی ارشد– گراصفحه شخصی پویاپیامهای کاربرانسوالات پزشکیسایتهای دیگر